Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html
Ämnesområdet: Arbetsmarknaden
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.

Uppgiftsinnehåll

Arbetskraftsundersökningen producerar månatliga, kvartalsvisa och årliga uppgifter bl.a. om sysselsättning, arbetslöshet, olika anställningsförhållanden, arbetstider och arbetsinsats. Också verksamheten bland befolkningen utanför arbetskraften utreds. Uppgifterna erhålls efter kön, utbildning, ålder och region. Dessutom innehåller arbetskraftsundersökningen uppgifter som årligen ska rapporteras om hushållens sysselsättning. Merparten av uppgifterna är sådana uppgifter som krävs enligt EU-förordning. Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Tilläggsundersökningar:

Till arbetskraftsundersökningen kopplas en rätt så kort tilläggsundersökning, en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år. Om genomförandet av tilläggsundersökning bestäms genom EU-förordning.Ämnen för tilläggsundersökningen är bl.a. arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, övergång från utbildning till arbetsliv, arbetstidens längd och arbetstidsmodeller, handikappades sysselsättning, livslångt lärande, samordning av arbete och familj samt övergång från arbete till pension.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen (TOL 2008), Yrkesklassificering 2001 och Yrkesklassificering 2010, klassificering av socioekonomisk ställning 1989, Utbildningsklassificering 1997, Regional indelning: storområde, regionförvaltningsverk (RFV), närings-, trafik- och miljöcentral (ELY-central), landskap.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Urvalets storlek är omkring 12 000 personer per månad. Uppgifterna samlas in med hjälp av datorstödda telefonintervjuer. Samma svarsperson intervjuas sammanlagt fem gånger.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Månatligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Månatligen, kvartalsvis och årligen. Uppgifterna är tillgängliga omkring 3–4 veckor efter referenstidpunkten. Ur materialet sänds varje kvartal en fil också till EU enligt förordning. På basis av den sammanställer EU jämförbar statistik över medlemsländerna.

Tidsserie

Uppgifter finns tillgängliga fr.o.m. år 1959. Enhetliga tidsserier enligt den internationella arbetsorganisationen ILO:s definitioner finns tillgänglig fr.o.m. år 1989.

Nyckelord

arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.06.2013