Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Industrins och handelns lagerstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tva/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde: HandelIndustri
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren. Statistiken sammanställs utgående från företagsspecifika uppgifter.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över industrins och handelns lager är kvartalsstatistik som baserar sig på urval. Företagen tillfrågas varje kvartal om värdet av lagren i slutet av det aktuella kvartalet. Lagervärdena frågas efter lagertyp: material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror. Lagervärdena, som beräknats efter näringsgren på basis av urvalet, höjs till att motsvara populationens (företag vars näringsgren är antingen tillverkning eller handel) lagervärde genom användning av de senaste omsättningsuppgifter som finns tillgängliga i företagens bokslutsstatistik. Höjningen grundar sig på antagandet att förhållandet mellan omsättning och lagervärde är konstant inom näringsgrenen.

Utgående från näringsgrensindelningen bildas publikationsnivåer över industrin enligt följande: fabriksindustri, trä- och pappersindustri, kemisk industri, elektronikindustri, annan metallindustri samt annan fabriksindustri. Motsvarande publikationsnivåer för handeln är: bilhandel, partihandel och detaljhandel. I fråga om industrin publiceras värdet av lagren efter lagertyp enligt följande: material och förnödenheter (inkl. bränslen och smörjmedel), halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Beräkningen av statistiken över industrins och handelns lager baserar sig på ett bedömningsurval av sådana företag inom industrin och handeln som har verksamhet i Finland. Urvalet tas ut från Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister bland företag inom tillverkning (TOL 10–33) och handel (TOL 45–47). Utgångspunkten för en urvalsdragning är att välja de mest betydande företagen inom en näringsgren, mätt med omsättning, där förhållandet mellan omsättning och lager så väl som möjligt beskriver hela näringsgrensnivåns förhållande mellan omsättning och lager. Vid framställningen av statistik används dessutom de senaste uppgifterna om företagens omsättning, som fås ur företagsregistret, samt uppgifter om omsättningstillgångar som erhålls från urvalet. Lagerstatistikens urval omfattar ungefär 400 företag inom industrin och ungefär 300 företag inom handeln.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Omkring 50 dagar från utgången av statistikperioden.

Tidsserie

Tidsserien omfattar kvartalsvisa uppgifter om lagervärdet fr.o.m. första kvartalet år 1990 för näringsgrenarna inom industrin och fr.o.m. andra kvartalet år 2001 för näringsgrenarna inom handeln.

Nyckelord

bilhandel, detaljhandel, företag, handel, lager, näringsgrenar, parti- och detaljhandel, partihandel, tillverkning,

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tva/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.04.2022