Sjukdagpenning

Producent: Folkpensionsanstalten
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/spraha/index_sv.html
Ämnesområdet: Socialskydd
Tangerande ämnesområde: Hälsa
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Alla som är bosatta i Finland är försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Enligt lagen har de rätt till sjukdagpenning som ersättning för det inkomstbortfall som orsakas av en kortvarig arbetsoförmåga, förutsatt att de uppfyller villkoren för erhållande av sjukdagpenning. Statistiken över sjukdagpenning ger en bild av arbetstagarnas och företagarnas utkomstskydd vid arbetsoförmåga. Där presenteras ur olika synvinklar mottagarna av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar. Sjukdagpenningsstatistiken kan med vissa förbehåll användas också för att beskriva sjukfrekvensen hos den arbetsföra aktiva befolkningen. På grund av självrisktiden omfattar statistiken endast sjukperioder som varat över 10 dagar

Nyckelord

socialskydd, sjukförsäkring, sjukdagpenningar, sjukfrekvens

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/spraha/yht_sv.html


Senast uppdaterad 04.06.2013