Gränsintervjuundersökning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rajat/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Gränsintervjuundersökningen är ett projekt som genomförs av Statistikcentralen och Centralen för turistfrämjande och som finansieras gemensamt. Projektet har pågått året om sedan år 1998. Uppgifterna samlas in på de mest livliga gränsövergångsställena i Finland. Föremål för undersökningen är särskilt de turister som bor utomlands.

Statistikcentralen använder uppgifterna i gränsintervjuundersökningen för att producera inkomstuppgifterna i resebalansen; Centralen för turistfrämjande använder dem för att följa upp utvecklingen av turismen och för att planera turistmarknadsföringen.

Uppgiftsinnehåll

Huvudsyftet med gränsintervjuundersökningen är att klarlägga det totala antalet resor som utländska turister gör till Finland. Andra viktiga grunduppgifter som erhålls är turisternas hemland, medborgarskap, syftet med resan, vistelsens längd och eventuellt inkvarteringssätt samt resmålet i Finland. Dessutom klarlägger man genom undersökningen hur turisterna använder sina pengar i Finland samt frågor som gäller planering och genomförande av resan.

Klassificeringar

I gränsintervjuundersökningen används klassificeringar för att definiera den utländska turistens hemland samt huvudsakliga resmål i Finland. Klassificeringspaketet "Stater och länder" omfattar koder för alla stater och länder i världen, som grundar sig på den internationella standarden ISO 3166. Resmålet bestäms enligt kommunindelningen

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in genom intervjuer med turister som lämnar Finland. Intervjuerna görs på de mest livliga gränsövergångsställena: Helsingfors-Vanda flygplats, Helsingfors hamnar, Åbo hamn och flygplats, gränsövergångsstgällena i Vaalimaa, Nuijamaa och Niirala, i tågen till Ryssland och säsongsmässigt på flygplatserna i Rovaniemi och Kittilä, på gränsövergångsställena i Karigasniemi och Torneå samt i Hangö Hamn. Fr.o.m. sommaren 2006 samlas uppgifterna dessutom in på Tammerfors flygplats.

Gränsintervjuundersökningen gäller bara Fasta Finland och omfattar alltså inte Åland. Yrkesmässig trafik, t.ex. lastbils- eller busschaufförer som har körningar i arbetet, har lämnats utanför undersökningen. Undersökningen omfattar inte heller lokaltrafik, dvs. regelbunden, någotsånär daglig trafik som gäller arbete eller dylikt, vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt mellan Finland och Norge (ifråga om landgränserna mot Ryssland och Estland är motsvarande trafik med i undersökningen). I undersökningssiffrorna ingår inte turister som anländer till Finland med internationella kryssningsfartyg. Uppgifterna i gränsintervjuundersökningen generaliseras inte till sådana gränsövergångsställen, där intervjuer inte görs.

Datainsamlingsdagarna och -tiderna väljs slumpmässigt och intervjupersonerna tas ut genom en systematisk sampling. Dessutom görs selektiva urvalsintervjuer.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Publiceringen av årspublikationen och offentliggörandet av statistiken sker i juni–juli. Dessutom görs offentliggörandena om sommarsäsongen (1.6–30.9) i januari–februari resp. år och om vintersäsongen (1.11–30.4) i augusti–september resp. år.

Tidsserie

År 1998 intervjuades turister som anlände till Finland, men år 1999 började man göra urvalsintervjuer enbart med utländska turister som lämnar Finland. År 1998 är därför inte helt jämförbar med övriga år.

I och med att turistströmmarna förändras och nya trafikförbindelser uppstår måste man ständigt fundera över valet av datainsamlingsställen och antalet intervjuer. Förändringar i datainsamlingsställena förorsakar små inexaktheter i tidsserierna.

Uppgifterna i gränsintervjuundersökningen avviker från resebalanskalkylerna gällande frågorna om penninganvändningen, eftersom materialet i gränsintervjuundersökningen inte omfattar all passagerartrafik i Finland (se avgränsningen).

De grundläggande definitionerna har varit oförändrade under hela den tid datainsamlingar gjorts. Definitionerna har till största del förenhetligats med annan turiststatistik vid Statistikcentralen. Definitionerna följer till största delen de internationella turistdefinitionerna.

Nyckelord

fritid, fritidsresor, hotellverksamhet, inkvarteringsverksamhet, konsumtion, medborgarskap, passagerartrafik, penninghantering, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utlänningar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rajat/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.12.2015