Varutransporter inom vägtrafiken

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kttav/index_sv.html
Ämnesområdet: Transport och turism
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över varutransporter inom vägtrafiken beskriver inrikes och utrikes varutransport med lastbilar som registrerats för privat eller tillståndspliktig trafik i Finland. Med utrikes trafik avses transporter från Finland till utlandet (export), från utlandet till Finland (import), mellan tredjeländer (crosstrade) samt inom ett land som inte är registreringslandet (cabotage). Statistikenhet är en lastbil. Det är fråga om urvalsstatistik baserad på en elektronisk enkät som utförs kvartalsvis. Enkäten riktas årligen till totalt 10 000 lastbilsinnehavare och innehåller frågor om lastbilar och lastbilsanvändning under tre eller fyra på varandra följande undersökningsdagar. Statistikresultaten baserar sig på färduppgifter om lastbilar som erhållits på basis av enkäten och som med statistiska metoder upphöjs till att svara mot hela urvalsramen och kvartalet.

Uppgiftsinnehåll

De statistiska uppgifterna följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 70/2012 om statistikrapportering om varutransporter på väg och är jämförbara med övriga EU-länders statistik.

Statistiken omfattar uppgifter om transporterade varumängder, transport- och trafikprestationer, varuslag, avgångs- och destinationsort. Dessutom omfattar den uppgifter om lastbilstyp, vikt, bärkraft och axlar samt om användningen av lastbil antingen i privat eller i tillståndspliktig trafik.

Statistikuppgifterna är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 24 § 1 mom. 16 punkten). Enligt 13 § i statistiklagen (280/2004) kan Statistikcentralen lämna ut uppgifter för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar utan uppgifter som gör det möjligt att identifiera objektet direkt. Statistikcentralen kan också lämna ut uppgifter med identifikationsuppgifter till en annan statistikmyndighet i Finland för framställning av statistik inom dess verksamhetsområde. Statistikmyndigheter är, utöver Statistikcentralen, också Naturresursinstitutet (Luke), Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Tullen.

Klassificeringar

Transporterna är indelade i privat och tillståndspliktig trafik utgående från användningen av fordonet. Lastbilarna är indelade efter fordonstyp i lastbilar utan släpvagn, lastbilar med påhängsvagn och lastbilar med släpvagn. De transporterade varorna är indelade enligt den nationella varuslagsindelningen i 45 klasser. Transporterna kan ytterligare klassificeras bl.a. efter lastbilens ålder, axelkombination, klass av farliga ämnen, lasttyp, typ av resa samt avgångs- och destinationsland.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Undersökningsmaterialet om varutransporter inom vägtrafiken samlas in med elektroniska blanketter. De riktas på basis av ett slumpmässigt urval till de lastbilsinnehavare som valts ut för undersökningen ur fordonsregistret. Resultaten av urvalsmaterialet höjs med statistiska metoder att gälla hela urvalsramen och kvartalet.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna produceras kvartalsvis.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras enligt publiceringskalendern.

Tidsserie

Uppgifter om inrikes vägtrafik är tillgängliga fr.o.m. år 1995. Från och med år 2000 har transportprestationen beräknats med tillämpning av Eurostats nya definition av insamlings- och distributionstransporter. Uppgifter om utrikes vägtrafik är tillgängliga fr.o.m. år 1996. Från och med år 1999 beräknades resultaten enligt Eurostats anvisningar på basis av färdvisa uppgifter, medan tidigare resultat beräknades på basis av uppgifter efter varuparti. Från och med år 2011 har statistikföringsmetoden ändrats både när det gäller inrikes och utrikes trafik. Uppgifterna om inrikes trafiken för åren 2001-–2010 har beräknats på nytt med hjälp av den nya metoden och de har slagits samman med uppgifterna för år 2011 och de påföljande åren till en tidsserie. Uppgifterna finns på adressen http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/Lii/kttav/kttav_fi.asp. Uppgifterna är inte jämförbara med de uppgifter som publicerats förut och som beräknats med tidigare metoder.

Nyckelord

godstrafik, lastbilar, lastbilstrafik, trafik, trafikarbeten, transport, transportarbeten, vägtrafik

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kttav/yht_sv.html


Senast uppdaterad 10.06.2015