Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kttav/
Aihealue: Liikenne ja matkailu
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla. Ulkomaan liikenteellä tarkoitetaan Suomesta ulkomaille (vienti), ulkomailta Suomeen (tuonti), ulkomaasta toiseen ulkomaahan (crosstrade) sekä ulkomaan sisällä (kabotaasi) ajettavia kuljetuksia. Tilastoyksikkönä on kuorma-auto. Kyseessä on neljännesvuosittain sähköisenä kyselynä tehtävä otostilasto. Vuosittain kysely osoitetaan yhteensä 10.000 kuorma-auton haltijalle, joilta pyydetään tietoja kuorma-autosta ja sen käytöstä kolmen tai neljän peräkkäisen tutkimuspäivän aikana. Tilaston tulokset perustuvat kyselyn perusteella saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin, jotka tilastollisin menetelmin korotetaan vastaamaan koko otoskehikkoa ja vuosineljännestä.

Tietosisältö

Tilastojen tiedot ovat maanteiden tavarankuljetustilastointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 70/2012 mukaisia ja vertailukelpoisia muiden EU-maiden tilastoihin.

Tilastot sisältävät tietoja kuljetetusta tavaramäärästä, kuljetus- ja liikennesuoritteesta, tavaralajeista, lähtö- ja määräpaikasta sekä kuorma-autoihin liittyviä tietoja kuorma-auton tyypistä, painosta, kantavuudesta, akselitiedoista ja kuorma-auton käytöstä joko yksityisessä tai luvanvaraisessa liikenteessä.

Tilastojen tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus voi tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa tietoja tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja sekä tietoja tunnistetietoineen toiselle Suomen tilastoviranomaiselle sen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimista varten. Tilastokeskuksen lisäksi tilastoviranomaisia ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tulli.

Käytetyt luokitukset

Kuljetukset on jaoteltu ajoneuvon käytön perusteella yksityiseen ja luvanvaraiseen liikenteeseen. Kuorma-autot on jaoteltu ajoneuvotyypin mukaan: kuorma-autot ilman perävaunua, kuorma-autot puoliperävaunulla sekä kuorma-autot täysperävaunulla. Kuljetetut tavarat on luokiteltu kansallisen 45-luokkaisen tavaralajiluokituksen mukaisesti. Lisäksi kuljetuksia voidaan luokitella mm. kuorma-auton iän, akseliyhdistelmien, vaarallisten aineiden luokan, kuormatyypin, matkatyypin sekä lähtö- ja määräalueen mukaan.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tieliikenteen tavarankuljetusten tutkimusaineisto kerätään sähköisillä lomakkeilla. Ne kohdistetaan satunnaisotannan perusteella ajoneuvorekisteristä tutkimukseen valittujen kuorma-autojen haltijoille. Otosaineiston tulokset korotetaan tilastollisin menetelmin koskemaan koko otoskehikkoa ja vuosineljännestä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot tuotetaan neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkistetaan julkaisukalenterin mukaisesti.

Aikasarja

Kotimaan tieliikenteestä on tietoja vuodesta 1995 lähtien. Vuodesta 2000 lähtien kuljetussuorite laskettiin Eurostatin keräily- ja jakelukuljetuksia koskevaa määritelmää soveltaen. Ulkomaan tieliikenteestä on tietoja vuodesta 1996 lähtien. Vuodesta 1999 alkaen tulokset laskettiin Eurostatin ohjeen mukaisesti matkakohtaisista tiedoista, kun aikaisemmin tulokset laskettiin tavaraeräkohtaisista tiedoista. Vuodesta 2011 alkaen tilastointimenetelmää on muutettu sekä koti- että ulkomaan liikenteen osalta. Vuosien 2001-–2010 kotimaan liikenteen tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen ja ne on yhdistetty vuoden 2011 ja sitä seuraavien vuosien tietojen kanssa yhdeksi aikasarjaksi. Tiedot löytyvät osoitteesta http://pxweb2.stat.fi/Database/StatFin/Lii/kttav/kttav_fi.asp. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisillä menetelmillä laskettuihin, aikaisemmin julkistettuihin tietoihin.

Asiasanat

kuljetus, kuljetussuoritteet, kuorma-autoliikenne, kuorma-autot, liikenne, liikennesuoritteet, tavaraliikenne, tieliikenne

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kttav/yht.html


Päivitetty 10.06.2015