Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Satelliträkenskaper för kultur

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/klts/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde: Kultur och massmedier
Finlands officiella statistik (FOS): Nej
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Satelliträkenskaper för kultur (Culture Satellite Accounts) är ett statistiksystem med vilket man försöker beskriva den ekonomiska betydelse som kulturen har. Tillsvidare finns ingen internationellt etablerad metod för produktionen av satelliträkenskaper för kultur, men de räkenskaper som sammanställts i Finland följer i stor utsträckning samma metoder som används för satellitkontot för turism där utvecklingen skett genom internationellt samarbete. Satelliträkenskaper för kultur har sammanställts i flera länder och den egentliga metoden är i regel ganska likadan, men t.ex. valet av näringsgrenar avviker mellan olika länder. Därför är resultaten från olika länder inte direkt jämförbara. För satelliträkenskaperna för kultur används också namnet kultursatellit.

Uppgiftsinnehåll

Satelliträkenskaperna för kultur beskriver kulturens ställning som en del av samhällsekonomin i Finland. I beskrivningen av samhällsekonom är nationalräkenskaperna kärnan och satelliträkenskaperna för kultur är en precisering av dem. Inom satelliträkenskaperna produceras uppgifter om kulturens andel av produktionen, bruttonationalprodukten (BNP) och de sysselsatta samt om privata och offentliga konsumtionsutgifter för kulturen.

Klassificeringar

I satelliträkenskaperna för kultur används de grundläggande klassificeringarna för nationalräkenskaperna, dvs. sektorindelningen, näringsgrensindelningen (TOL) och indelningen efter användningsändamål för privat konsumtion (COICOP). Satelliträkenskaperna för kultur omfattar vissa näringsgrenar på 5-siffernivå och dessa näringsgrenar bildar näringsgrensgrupper vilkas klassificering i så stor utsträckning som möjligt motsvarar den klassificering som används i kulturstatistik. Jämfört med de näringsgrensgrupper som används i kulturstatistik har man varit tvungen att göra några ändringar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Grunden för uppgifterna i satelliträkenskaperna för kultur är det källmaterial som använts vid sammanställningen av nationalräkenskaperna. Källuppgifterna beräknas sektorvis på 5-siffernivå för avtalade näringsgrenar och summeras sedan för hela ekonomins del (dvs. olika sektorer sammanlagt) efter näringsgrensgrupp.

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna om år t uppdateras under oktober–november t+2, dessutom produceras regionvisa uppgifter på särskild överenskommelse utgående från tillgängliga källor.

Färdigställs eller offentliggörs

Oktober–november.

Tidsserie

Uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL2002 finns tillgängliga för åren 1995–2008 och uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL2008 fr.o.m. år 2008.

Nyckelord

nationalräkenskaper, kultur, satelliträkenskaper för kultur

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/klts/yht_sv.html

Mera information

Uppgifterna om satelliträkenskaperna för kultur för åren 1995–2005 producerades i det pilotprojekt som genomfördes under år 2007. Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet. Pilotprojektets slutrapport har publicerats i undervisnings- och kulturministeriets serie både på finska (Opetusministeriön julkaisuja 2008:20) och på engelska (Publications of the Ministry of Education, Finland 2009:13). Efter pilotprojektet har Statistikcentralens och undervisnings- och kulturministeriets samarbete för produktion av kultursatelliten årligen förlängts med ett separat avtal.


Senast uppdaterad 16.04.2013