Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Riksdagsval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/evaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Val
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Riksdagsval förrättas vart fjärde år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över riksdagsvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Riksdagsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valre-sultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Mer detaljerade uppgifter finns på Statistikcentralens webbsidor om riksdagsvalet (statistiken efter ämnesområde, sedan 1995) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1983.

Statistikcentralen får det grundläggande valmaterialet från justitieministeriets valdatasystem för vars tekniska tillämpning Tieto Abp ansvarar. Statistikcentralens valdatasystem omfattar fyra valfiler: valkretsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister.

Uppgiftsinnehåll

Det centrala innehållet är: partiernas röstetal och andelar efter kommun fördelade på röster i förhandsröstningen och under den egentliga valdagen, de kvinnliga kandidaternas röstetal och andelar efter parti och valkrets, antalet röstberättigade och väljare kommunvis efter kön, både i förhandsröstningen och under den egentliga valdagen, antalet kandidater och invalda riksdagsledamöter partivis efter kön samt alla kandidaters röstetal och jämförelsetal efter valkrets. Statistikcentralens valdatasystem består av fyra valfiler: valkretsfil, partifil, kandidatfil och kandidatregister. Fr.o.m. år 2003 finns uppgifterna också tillgängliga efter röstningsområde i Statistikcentralens statistiktjänst StatFin.

Klassificeringar

Valkrets, kommungrupp, kommun, röstningsområde, parti (infört i föreningsregistret), kandidaternas och de invaldas ålder, boendeland.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Justitieministeriets valdatasystem för vars tekniska tillämpning Tieto Abp ansvarar. Statistikcentralen får primärmaterialet för valen av Tieto. Uppgifterna överförs från valdatasystemet som en elektronisk dataöverföring för sammanställandet av den preliminära statistiken. Efter att valresultatet fastsställts sänds det fastställda resultatet till Statistikcentralen som utarbetar de slutliga valresultaten på basis av dem. Uppgifter om förhandsröstningen samlas in på blanketter från ett tiotal kommuner som inte använder justitieministeriets rösträttsregister.

Uppdateringsfrekvens

Valåret för varje riksdagsval.

Färdigställs eller offentliggörs

Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Riksdagsval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valre-sultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Tidsserie

Statistikuppgifter finns fr.o.m. år 1907.

Nyckelord

kandidater, partier, riksdagsledamöter, riksdagsval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/evaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 26.11.2014