Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Energiräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/entp/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde: Energi
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken om energiräkenskaper granskar utbudet och användningen av energi i samhällsekonomin och växelverkan mellan ekonomi och miljö. Energiutbudet och -användningen presenteras enligt nationalräkenskapernas tillgångs- och användningstabeller.

Granskningen av energiproduktionen och -användningen efter näringsgren är ett av delområdena inom EU:s miljöräkenskaper. Det yttersta syftet med miljöräkenskaperna är att statistiskt beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi, något som i huvudsak följer de grundläggande begreppen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna.

Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 538/2014) förpliktar medlemsländerna att statistikföra och rapportera energiräkenskaper årligen, för första gången år 2017 gällande statistikåren 2014 och 2015. Statistiken ingår i FN:s system för miljöräkenskaper (SEEA).

Uppgiftsinnehåll

I statistiken ingår energiräkenskapernas tidsserier. Energiutbudet och -användningen har fördelats på 31 kategorier enligt följande:

  • Sju primära energibärare: N01 Fossil och torv, naturlig energi, N02 Nukleär, naturlig energi, N03 Vattenkraft, naturlig energi, N04 Vindkraft, naturlig energi, N05 Solkraft, naturlig energi, N06 Biomassa, naturlig energi och N07 Tillförsel av annan förnybar naturlig energi.
  • 20 energiprodukter: P08 Stenkol, P09 Brunkol och torv, P10 Härledda gaser, P11 Koks, P12 Råolja P13 Naturgas, P14 Motorbensin P15 Fotogen och flygbensin, P16 Nafta P17 Dieselolja, P18 Uppvärmningsolja, P19 Restbränsleolja, P20 Raffinaderigas, P21 Andra petroleumprodukter, P22 Kärnbränsle, P23 Biomassa / träbränslen, P24 Flytande biobränslen, P25 Biogas, P26 El och P27 Värme.
  • Fyra energiresidualer: R28 Förnybart avfall, R29 Icke förnybart avfall, R30 Energiförluster, R31 Energi som ingår i produkter för annan användning än som energi.
  • Uppgifterna om utbudet och användningen när det gäller benämningarna indelas i följande klasser: nationalräkenskapernas 64 näringsgrenar, hushåll, lager, import, export och miljö.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL2008 (bygger på klassificeringen NACE Rev. 2), Klassificeringen av tillförsel av naturlig energi, energiprodukter och energiförluster (PEFA-klassificering) och Sektorindelningen 2012 (bygger på systemet ENS2010).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken är en härledd statistik, vars viktigaste källdata är Statistikcentralens statistik inom ämnesområdet energi, tillgångs- och användningstabellerna inom samhällsekonomin och räkenskaperna för luftutsläpp. Statistiken har ingen egen datainsamling.

Uppdateringsfrekvens

Uppdatering årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken offentliggörs 21 månader efter utgången av statistikåret.

Tidsserie

Tidsserierna börjar fr.o.m. år 2011.

Nyckelord

miljöräkenskaper, energiräkenskaper, bränslen, energi

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/entp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 25.01.2018