Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Energiatilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/entp/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet: Energia
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä. Energiatilinpidossa energian tarjonta ja käyttö esitetään kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukoihin pohjautuen.

Energian tuotannon ja käytön toimialoittainen tarkastelu on yksi EU:n ympäristötilinpidon osa-alueista. Ympäristötilinpidon perimmäinen päämäärä on ympäristön ja talouden vuorovaikutusten tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia.

Euroopan unionin asetus ympäristötilinpidosta (N:o 538/2014) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan energiatilinpidon vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2017 koskien tilastovuosia 2014 ja 2015. Tilasto on osa YK:n ympäristötilinpitojärjestelmää (SEEA).

Tietosisältö

Tilasto sisältää energiatilinpidon aikasarjat. Energian tarjonta ja käyttö on jaettu 31 nimikkeelle, jotka ovat:

  • Seitsemän luonnosta peräisin olevaa energiapanosta: N01 Fossiiliset ja turve, luonnon energiapanokset, N02 Ydinenergia, luonnon energiapanokset, N03 Vesivoima, luonnon energiapanokset, N04 Tuulivoima, luonnon energiapanokset, N05 Aurinkovoima, luonnon energiapanokset, N06 Biomassa, luonnon energiapanokset ja N07 Muut uusiutuvat luonnon energiapanokset.
  • 20 energiatuotetta: P08 Kivihiili, P09 Ruskohiili ja turve, P10 Johdetut kaasut, P11 Koksi, P12 Raakaöljy, P13 Maakaasu, P14 Moottoribensiini, P15 Kerosiinit ja lentobensiini, P16 Teollisuusbensiini, P17 Dieselöljy, P18 Lämmitysöljyt, P19 Raskas polttoöljy, P20 Jalostamokaasut, P21 Muut öljytuotteet, P22 Ydinpolttoaine, P23 Biomassa / puupolttoaineet, P24 Nestemäiset biopolttoaineet, P25 Biokaasu, P26 Sähkö ja P27 Lämpö.
  • Neljä energiajäämää: R28 Bioperäiset jätteet, R29 Muut jätteet, R30 Energiahäviöt, R31 Ei-energiatuotteisiin sisältyvä energia.
  • Nimikkeiden tarjonta- ja käyttötiedot jaetaan seuraaviin luokkiin: kansantalouden 64 toimialaa, kotitaloudet, varastot, tuonti, vienti ja ympäristö.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus TOL2008 (perustuu NACE Rev. 2-luokitukseen), EU-asetuksen mukainen luonnon energiapanosten, energiatuotteiden ja energiahäviöidenluokitus (PEFA-luokitus) ja Sektoriluokitus 2012 (perustuu EKT2010-järjestelmään).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto on johdettu tilasto, jonka tärkeimmät lähdeaineistot ovat Tilastokeskuksen energia-aihealueen tilastot, kansantalouden tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulukot ja ilmapäästötilinpito. Tilastolla ei ole omaa tiedonkeruuta.

Päivitystiheys

Päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto julkistetaan 21 kuukautta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Aikasarjat alkavat vuodesta 2011.

Asiasanat

ympäristötilinpito, energiatilinpito, polttoaineet, energia

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/entp/yht.html


Päivitetty 25.01.2018