Dataskyddsbeskrivning 29.3.2018: Utländskt innehav

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Satu Nurmi, tfn 029 551 2926,
tutkijapalvelut@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Forskartjänstens färdiga material: Utländskt innehav

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att använda materialet för undersökningar och statistiska utredningar.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: ung. 760 000 företag åren 1995-2016.

Urvalsprinciper: Utländska dotterbolag i Finland

Uppgiftstyper: Bakgrundsuppgifter om utländska företag och koncerner i Finland.

Identifikationsuppgifter: FO-nummer och koncernsignum

Känsliga uppgifter: Inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Offentliga myndigheter, offentligrättsliga och utländska sammanslutningar samt religiösa samfund har uteslutits ur företagsgruppen.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Uppgifterna i statistiken Utländska dotterbolag i Finland, Företagsregistret, Koncernregistret

Hur uppgiften erhållits: Teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Enligt statistiklagen får Statistikcentralen bevara de uppgifter som samlats in för statistiska ändamål så länge det är nödvändigt med tanke på uppnåendet av syftet med denna lag. Syftet med statistiklagen är förutom framställning av statistik även att främja användningen av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål i vetenskaplig forskning.