Dataskyddsbeskrivning 16.3.2018: Företagsregistret

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Tero Karttunen, tfn 029 551 2343,
yritysrekisteri@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Företagsregistret

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Statistiskt basregister. Registret används vid datainsamlingar och framställning av statistik som källa för primäruppgifter och som urvalsram samt som grund för registret över företagsuppgiftslämnare. Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Dessutom används registret som informationstjänstregister och de offentliga uppgifterna levereras till kunderna på det sätt som föreskrivs i 18 § i statistiklagen.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: 880 000 aktiva FO-nummer

Urvalsprinciper: Affärsföretag, offentliga samfund och privata sammanslutningar, privata näringsidkare samt koncerner som bedriver ekonomisk verksamhet och konkurs- och dödsbon jämte arbetsställen som hör till alla dessa

Uppgiftstyper: Adresser, övrig kontaktinformation, klassificeringsuppgifter, volymuppgifter (personal och omsättning), uppgifter som beskriver verksamhetslokalen, koncernuppgifter

Identifikationsuppgifter: För företagen FO-nummer och namn, för ämbetsverk verk- eller medlemsorganisationssignum, arbetsställesignum, koncernsignum, för privata näringsidkare dessutom personbeteckning

Känsliga uppgifter: Inga

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter enligt 18 § i statistiklagen i företagsregistret kan överlåtas också med identifikationsuppgifter (gäller inte personbeteckningar).

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Uppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal efter att identifikationsuppgifterna raderats.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Skatteförvaltningens kunddatabas och övrigt uppgiftsmaterial hos skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma datasystem FODS, Tullens material över utrikeshandel, Patent- och registerstyrelsens handelsregister, Befolkningsregistercentralens register över byggnader och lägenheter, Posti Ab:s adressmaterial, Statskontorets och Kommunernas pensionsförsäkrings material över anställningsförhållanden.

Den registrerades egna upplysningar: På blanketter, i datanät eller uppgifter vid telefonintervju

Hur uppgiften erhållits: Datainsamling på internet, telefonintervju, dataöverföring på nätet

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.