Dataskyddsbeskrivning 26.3.2018: Hushållens förmögenhet

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Veli-Matti Törmälehto, tfn 029 551 3680,
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Förmögenhetsundersökning

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål:

Statistikföring och undersökning av fördelningen av hushållens förmögenhet och förändringar i den efter befolkningsgrupp (statistiken över hushållens förmögenhet). Uppgifter som redan har samlats in används som historiskt material i olika förmögenhetsundersökningar. På basis av uppgifterna sammanställs statistik- och undersökningsinformation för Europeiska centralbanken (ECB) (Household Finance and Consumption Survey, HFCS).

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal: varierar i olika undersökningar. Verkligt urval

3 500–5 500 hushåll åren 1987, 1988, 1994, 1998 och 2004, omkring 11 000 hushåll åren 2009 och 2013, omkring 10 000 hushåll 2016.

Urvalsprinciper: ett stratifierat urval i två faser ur befolkningsregistret

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer för intervjun

Känsliga uppgifter: utkomststöd som personen får, fackförbundstillhörighet åren 1987 och 1988

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: bakgrundsuppgifter om hushållet och personerna, uppgifter om förmögenhet, inkomster och skulder

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Pensionsskyddscentralen: Registret över pensionsfall

FPA: Pensionsförsäkrings-, sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregistret, studiestödsregistret samt registret över bostadsbidrag

Finansinspektionen: Inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner

Utbildningsfonden: Registret över ersättningar som utbetalats av utbildningsfonden

Naturresursinstitutet: Lantbruksregistret

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Utkomststödsregistret

Statskontoret: Databasen gällande systemet för ersättning av militärskadeärenden

Skatteförvaltningen: Beskattningsdatabasen

Befolkningsregistercentralen: Befolkningsdatasystemet

Arbets- och näringsministeriet: Civiltjänstregistret

Trafiksäkerhetsverket: Fordonstrafikregistret, farkostregistret

Huvudstaben: Värnpliktsregistret

Den registrerades egna upplysningar: Intervjudelen av inkomstfördelningsstatistiken (år 2004 Undersökning om boende och förmögenhet).

Hur uppgiften erhållits: intervjuer och teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.