Dataskyddsbeskrivning 13.6.2019: Arbetskraftsundersökning

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Pertti Taskinen, tfn 029 551 2690,
tyovoimatutkimus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Arbetskraftsundersökning

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa arbetskraftsstatistik för nationellt bruk samt som material för EU:s statistikbyrå Eurostats EU-arbetskraftsundersökning, bearbetat enligt EU-rådets, -parlamentets och -kommissionens förordningar.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Arbetskraftsundersökningen är en urvalsbaserad intervjuundersökning, i vilken uppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning, arbetslöshet och arbetstider gällande befolkningen i åldern 15–74 år samlas in. I fråga om arbetslöshet utreds bl.a. bakgrunden till arbetslösheten, arbetslöshetens längd, sätt att söka arbete osv. Dessutom frågas uppgifter om deltagande i utbildning.

Urvalsstatistik, antal: Urvalsstorlek omkring 12 000 personer/mån

Arbetskraftsundersökningen är en panelundersökning, där samma urvalsperson deltar i undersökningen 5 gånger under 1 ½ år. Under ett år omfattar urvalet omkring 66 000 olika personer. 3/5 av urvalet ändras årligen. Under den femte undersökningsomgången läggs hushållets strukturuppgifter till och de personer i åldern 15–74 år som bor i samma hushåll som urvalspersonen intervjuas. För att tillgodose Eurostats behov läggs dessutom ett separat urval till materialet under den femte undersökningsomgången. Detta urval omfattar endast hushåll som bildas av personer som fyllt 75 år. Dessa hushåll intervjuas inte.

Urvalsprinciper: Datainsamlingen för arbetskraftsundersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Populationen består av befolkningen i åldern 15–74 år som bor i Finland.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och urvalsnummer (dvs. ett unikt löpande nummer): Statistikcentralen använder urvalsnumret som identifikationsuppgift och vid behov också personbeteckningen. I filen som levereras till Eurostat används bara urvalsnumret som identifikationsuppgift.

Känsliga uppgifter: Medlemskap i en fackförening, registrerat partnerskap (registeruppgift) innan bearbetning till en mer allmän uppgift som beskriver civilstånd, av inkomstuppgifterna utkomststöd (registeruppgift). Materialet som sänds till Eurostat innehåller inte känsliga uppgifter.

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Kön, födelsedatum, civilstånd, nationalitet, födelseland, NUTS2-område där personen bor, ålder, bostadskommun, modersmål, medborgarskap, utbildningsuppgifter, genomförd utbildning, uppgifter som beskriver sysselsättning, arbetslöshet och annan verksamhet samt uppgifter om arbetstid.

Mer information om arbetskraftsundersökningen finns på Statistikcentralens webbplats www.stat.fi/arbetskraftsundersokning.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Statistikcentralen: Statistikcentralens befolkningsdatabas

Statistikcentralen: Examensregistret

Arbetsministeriet: Registret över arbetssökande

Skatteförvaltningen, Fpa, THL: Uppgifter om inkomster sammanslås med delmaterialet

Skatteförvaltningen: tillhörighet till en fackförening

Den registrerades egna upplysningar: Största delen av uppgifterna fås genom att intervjua urvalspersonerna

Hur uppgiften erhållits: Telefonintervju (98 %) eller besöksintervju

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.