Dataskyddsbeskrivning 26.3.2018: Inkomstfördelningsstatistik

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Kaisa-Mari Okkonen, tfn 029 551 3408,
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Undersökning om inkomster och levnadsförhållanden

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål:

Framställning av inkomstfördelningsstatistik samt undersökning och utredning av hur hushållens disponibla inkomster fördelas. På basis av uppgifterna bildas årligen det lagstadgade EU-SILC-materialet för Europeiska unionen.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal: Bruttourvalstorleken varierar från år till år, i allmänhet omkring 13 000 hushåll

Urvalsprinciper: ett stratifierat urval i två faser ur befolkningsregistret

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer för intervjun

Känsliga uppgifter: utkomststöd och fackförbundsmedlemskap samt olika uppgifter om hälsotillstånd och vårdåtgärder samt uppgifter som beskriver sociala tjänster, stöd och behov och uppgifter om personernas civilstånd angående bildandet av hushållet

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: demografiska uppgifter, uppgifter om hushållets inkomster, boende, skulder, hälsotillstånd och levnadsförhållanden. En del av uppgifterna varierar från år till år beroende på innehållet i modulerna i EU-SILC. En mer detaljerad beskrivning av datainnehållet finns på Statistikcentralens datainsamlingssidor.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Pensionsskyddscentralen: Registret över pensionsfall

Folkpensionsanstalten: Pensionsförsäkrings-, sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregistret, studiestödsregistret samt registret över bostadsbidrag

Finansinspektionen: Inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner

Utbildningsfonden: Registret över ersättningar som utbetalats av utbildningsfonden

Jord- och skogsbruksministeriet: Lantbruksregistret

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Utkomststödsregistret

Statskontoret: Databasen gällande systemet för ersättning av militärskadeärenden

Skatteförvaltningen: Beskattningsdatabasen

Befolkningsregistercentralen: Befolkningsdatasystemet

Arbets- och näringsministeriet: Civiltjänstregistret

Huvudstaben: Värnpliktsregistret

Statistikcentralen: Databasen över befolkningen i Finland, företagsregistret, examensregistret

Den registrerades egna upplysningar: Intervjudelen av inkomstfördelningsstatistiken (hushållsundersökning)

Hur uppgiften erhållits: Intervjuer, teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.