Dataskyddsbeskrivning 2.1.2020: Pseudodatalager

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Jussi Heino, tfn 029 551 3213,
th-sihteerit@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Pseudodatalager

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål:

Pseudolagret används för att pseudonymisera alla personuppgifter som Statistikcentralen mottagit. I samband med pseudonymisering raderas direkta identifikationsuppgifter för personer från datamaterialet och uppgifterna sparas i pseudodatalagret. Vid framställningen av statistik används pseudonymiserat material.

Uppgifter som sparats i datalagret kan återställas och användas av Statistikcentralens anställda för ändamål som fastställts på förhand. Till exempel uppgifter om namn kan återställas för att personer som är föremål för intervjuundersökningar ska kunna kontaktas.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Pseudodatalagret innehåller omkring nio miljoner personers personbeteckning, namn och eventuell e-postadress. Om man upptäcker nya personer i det material eller datainsamlingar som levereras till Statistikcentralen läggs deras uppgifter in i pseudodatalagret.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, förnamn, efternamn och e-postadress

Känsliga uppgifter: nej

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: nej

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU och EES.

6. Källor som i regel används för registret

Den huvudsakliga källan för uppgifterna är Befolkningsdatasystemets förändringsmaterial. Materialet fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via linjeöverföring. Uppgifter fås också från andra material som levereras till Statistikcentralen samt via Statistikcentralens egna datainsamlingar.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin arbetsuppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter.

Statistikcentralens arbetstagare har inte fysisk tillgång till pseudodatalagret. Uppgifterna behandlas alltid via datasystemet. Datasystemet samlar logguppgifter om användningen av uppgifter i pseudodatalagret med hjälp av vilka användningen av personuppgifter övervakas.

Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Enligt statistiklagen får Statistikcentralen bevara de uppgifter som de samlat in för statistiska ändamål så länge det är nödvändigt med tanke på uppnåendet av syftet med statistiklagen. Syftet med statistiklagen är utöver statistikföring att främja användningen av uppgifter som insamlats för statistiska ändamål för vetenskaplig forskning.