Dataskyddsbeskrivning 20.10.2021 – Bötesförelägganden utfärdade av polisen

Registret används för framställning av statistiken Åtalade, dömda och straff.

1.    Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)
Kontaktperson: Salla-Tuulia Tuominiemi, tfn 029 551 3242
rikos@stat.fi

2.    Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3.    Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål:

· Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

· Statistiken Åtalade, dömda och straff

Ytterligare kan uppgifterna i registret i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Rättslig grund: Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).

4.    Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut.

5.    Personuppgifter som behandlas

Totalstatistik, antal: 80 000                     

Urvalsprinciper: Personer som fått bötesföreläggande                      

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, vem som avgjort ärendet, avgörandets datum, avgörandets nummer

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter: Förseelse, straff, förverkandepåföljd

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Ålder, kön, medborgarskap, födelseland, bostadskommun, kommun där brottet skett, tidpunkt för brottet.

6.    Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register: Polisstyrelsen, datasystemet för polisärenden (PATJA), Statistikcentralens befolkningsmaterial

Hur uppgiften erhållits: Teknisk registrering.

7.     Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

8.    Överföring till länder utanför EU och EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9.    Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att få åtkomst till och kontrollera personuppgifter som gäller dig själv. Du kan skicka blanketten för begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf) till Statistikcentralens registratorskontor.

Rätt till rättelse

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter som gäller dig själv. Lämna in en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse vilken uppgift som ska rättas och den exakta ändringen eller kompletteringen.

Begränsningar av den registrerades rättigheter

Största delen av Statistikcentralens uppgifter – liksom även denna uppgift – baserar sig på att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och i princip kan du inte heller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv

12. Annan information

Ingen annan information.