Dataskyddsbeskrivning 26.3.2018: Lönestrukturstatistik

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Jukka Pitkäjärvi, tfn 029 551 3356,
palkkarakennetilasto@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Forskartjänstens färdiga material: Lönestruktur

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: framställning av lönestrukturstatistik

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: 520 000

- kommunernas löntagare 440 000

- statens löntagare 80 000

Urvalsstatistik, antal: 800 000

- löntagare i organiserade företag 720 000

- löntagare i icke-organiserade företag 60 000

Urvalsprinciper:

Organiserade företag: Löneenkäter för medlemsföretagen i organisationerna Icke-organiserade: Statistikcentralens urval, företagets storlek och näringsgren som stratifieringskriterier.

Staten: Statskontorets TAHTI-material

Kommun: Statistikcentralens löneenkät gällande kommunarbetsgivare

Uppgiftstyper: Identifikationsuppgifter: FO-nummer, arbetsställesignum, lokalenhetens kod, personbeteckning

Känsliga uppgifter: Inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Uppgifter om företaget: bl.a. näringsgren, antalet löntagare, lokalenhetens kod och arbetsställesignum, belägenhetsadress

Klassificeringsuppgifter för personen: bl.a. kön, ålder, utbildning, yrke, deltidsanställning, anställningsförhållandets art, löneform

Beskrivningsobjektet är tim- och månadslönen för den totala arbetstiden som innehåller penninglönen för ordinarie arbetstid utan arbetstidstillägg, arbetstidstillägg, naturaförmåner, lön för övertid och tilläggsarbete och beredskapsersättningar.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Arbetsgivarorganisationernas (EK, SIAFKA, KyAD, Näyttämöväen vanhuudenturvasäätiö, Statens arbetsmarknadsverk) löneenkäter för medlemsföretagen

Statistiska och administrativa register:

Statistikcentralen: Examensregistret

Statistikcentralen: Företagsregistret

Skatteförvaltningen: Personskattematerialet

Pensionsskyddscentralen: Registret över anställningsförhållanden

Huvudstaben: beväringsregistret

Fpa: Sjukförsäkringsregistret

Hur uppgiften erhållits: teknisk registrering, linjeöverföring

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.