Dataskyddsbeskrivning 29.10.2021: Primärmaterialet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi

Statistiken beskriver den ekonomiska verksamheten och strukturen hos de jordbruksföretag som är verksamma i vårt land samt de skattepliktiga inkomsterna för jordbruksföretagens ägarmakar. Dessutom beskriver statistiken alla privata skogsägares skogsbruk. Statistikens undersökningsenhet är för jordbrukets del jordbruksföretaget och för skogsbrukets del den skattskyldiga skogsägaren.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Juhapekka Kyllönen, tfn 029 551 2917

maataloustilastot@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Att framställa statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden. 

Ytterligare kan uppgifterna i registret i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Dessutom kan uppgifterna behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige). 

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. Det material som samlats in i datainsamlingen förvaras en bestämd tid (omkring 3–5 år).

5. Personuppgifter som behandlas

Följande uppgifter har lagrats i registret:

  • Personens efternamn och samtliga förnamn
  • Födelsedatum
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Personbeteckning
  • Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Gårdssignum, uppgifter om gårdens markanvändning, uppgifter om skattepliktiga inkomster och förmögenhet, skulder och skatter
  • E-postadress

6. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register: Naturresursinstitutet, jordbruks- och trädgårdsregistret

Personuppgiftsansvarig och register: Skatteförvaltningen, skattedeklarationen för jordbruk

Personuppgiftsansvarig och register: Skatteförvaltningen, skattedeklarationen för skogsbruk

Direkt datainsamling: Statistik över jord och skogsbruksföretagens ekonomi

Direkt datainsamling: Gårdar i aktiebolagsform inom jord- och skogsbruk

 7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

-