Dataskyddsbeskrivning 29.6.2022: Urvalsuppgifter vid blankettestning

Registret används för utveckling av datainsamlingarna för statistikproduktionen och webbtjänster, t.ex. för testning av datainsamlingsblanketter och webbsidor och för att rikta pilotundersökningar.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN             
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)
Kontaktperson: Minna Koskela, tfn 029 551 3516 
signaali@stat.fi

 

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Registret används för utveckling av datainsamlingarna för statistikproduktionen, t.ex. för testning av datainsamlingsblanketter och webbsidor och för att rikta pilotundersökningar.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning).

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Uppgifterna om urvalet förvaras i enlighet med Statistikcentralens arkivbildningsplan (ABP). Urvalet för blankettestningen uppdateras med omkring ett års mellanrum. Då raderas uppgifterna om personer som tidigare ingått i urvalet och urvalet tas ut på nytt.

5. Personuppgifter som behandlas

Registret innehåller uppgifter som behövs för kontakter och för att rikta utvecklingen av datainsamlingar och webbtjänster. Personbeteckningen behandlas inte i något skede.

Uppgiftstyper

Identifikationsuppgifter: Namn, adress, födelsetid

Känsliga uppgifter: inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori:

• Kön, yrke

• Uppgifter som gäller andra personer i bostadshushållet: Namn, adress, födelseår, yrke.

6. Källor som i regel används

Statistikcentralens databas om Finlands befolkning vars källa är det befolkningsdatasystem som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifter för kontakttagning: Telefonnumren för kontakttagning fås via tjänsten ElisaRing.

 

7. Utlämnande av uppgifter

Urvalsuppgifter lämnas inte ut utanför Statistikcentralen.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

Urvalsuppgifter lämnas inte ut utanför Statistikcentralen. Personuppgifter överförs inte till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.  

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att få åtkomst till och kontrollera personuppgifter som gäller dig själv. Du kan skicka blanketten för begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf) till Statistikcentralens registratorskontor.

Rätt till rättelse

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter om dig själv. Lämna in en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse vilken uppgift som ska rättas och den exakta ändringen eller kompletteringen.

Begränsningar av den registrerades rättigheter

Största delen av Statistikcentralens uppgifter baserar sig på att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och i princip kan du inte heller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Ingen övrig information.