Tietosuojaseloste 28.10.2021: Kotitalouksien kulutus

Viiden vuoden välein kyselytutkimuksena toteutettava Kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutuksessa ja rahan käytössä tapahtuvista muutoksista ja eri väestöryhmien kulutuseroista. Näitä tietoja ei voi saada muuten kuin kotitalouksilta tiedustelemalla. Kysymme mm. kotitalouksien asumiskustannuksista, tavaroiden hankinnasta ja palveluiden käytöstä. Tutkimuksella saadut tiedot liitetään rekisteristä saataviin tietoihin ja näistä tuotetaan Kotitalouksien kulutus -tilasto.

Kulutustutkimus vuosilta 1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994–96, 1998, 2001, 2006, 2012, 2016 ja 2022.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus 

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

Yhteyshenkilö: Tuomas Parikka puh. 029 551 3276 

kulutus.tilastokeskus@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Kotitalouksien kulutus -tilaston tuottaminen eli kulutusmenojen ja niissä tapahtuneiden muutosten tilastointi ja tutkiminen väestöryhmittäin.

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Tietoja voidaan myös käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella. Käsittely on lainmukaista, kun käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan tavoittelun tai tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot). Tiedonkeruussa kerätyt tavoitteluun käytetyt aineistot säilytetään määräajan.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

 

Tunnistetiedot: henkilötunnus, haastattelun kohdetunnus.

Arkaluonteiset tiedot: ammattiliittoon kuuluminen, kirkollisvero, henkilön saama toimeentulotuki, sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja kotitalouden muodostamiseen liittyvät tiedot henkilöiden siviilisäädystä.

Vastaajien valintaan, kotitalouden muodostamiseen ja tavoitteluun käytettävät henkilötiedot:

 • henkilön sukunimi ja etunimet
 • syntymäaika ja rekisteröity sukupuoli
 • postiosoite
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta. Muut yhteystiedot, kuten kotitalouden jäsenille merkityt puhelinnumerot haetaan julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Tietojen keräämiseksi käsiteltävät henkilötiedot: henkilön sukunimi ja etunimet, syntymäaika ja rekisteröity sukupuoli, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Kulutustiedot: vastaajan itse ilmoittamat kotitalouden kulutusmenot.

Vastaamisen helpottamiseksi ja tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi kerättyä vastausaineistoa voidaan täydentää rekisteritiedoilla eri ajankohdilta. Tiedot käsitellään niin, että yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta.

Kerättyyn vastausaineistoon voidaan liittää seuraavia henkilötietoja

Tilastointia varten aineistoon yhdistetään säännönmukaisesti muita tietoja seuraavista tietolähteistä:

 • Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietojärjestelmä ja Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta
 • Verohallinnon verotietokanta
 • Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, elatustukirekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnilta keräämä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen aineisto
 • Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri
 • Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
 • Valtiokonttorin sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta
 • Finanssivalvonnan (FIVA) ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat
 • Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvoliikennerekisteri
 • Varhaiskasvatuksen tietovaranto (VARDA)
 • Hoitoilmoitusjärjestelmä (Hilmo)
 • Tilastokeskuksen yritysrekisteri
 • Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) tiedot 

Tilastoaineiston monipuolisen tutkimuskäytön mahdollistamiseksi vastausaineistoon voidaan liittää seuraavia henkilötietoja:

Henkilöiden ja kotitalouden taustatiedot: siviilisääty, perhe-, asumis- ja asuinpaikkatiedot, koulutus- ja tutkintotiedot, tulo-, etuus- ja työssäkäyntitiedot, ammatti- ja työpaikkatiedot, työnhakutiedot, velka-, vero- ja varallisuustiedot, äidinkieli, kansalaisuus ja synnyinmaa, terveys- ja terveydenhoitotiedot mukaan luettuna tieto tulevasta kuolinsyystä ja -vuodesta.

Kyselytutkimuksen vastaukset ja niihin hallinnollisista rekisterilähteistä linkitettävät tiedot voivat sisältää arkaluonteiseksi luokiteltavaa tietoa vastaajan terveydentilasta ja -hoidosta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain kohdan 7 mukaisesti tieteelliseen tutkimukseen siten, että henkilön suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai yhteiskuntaoloja koskevaa tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niissä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Ei lisätietoja.