Dataskyddsbeskrivning 5.4.2018: Årsmaterial om personer som sökt till utbildning

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Anna Loukkola, tfn 029 551 3678,
koulutustilastot@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Årsmaterial om personer som sökt till utbildning

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Statistik som beskriver sökning och tillträde till utbildning.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte sammanslås med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik, antal: ung. 400 000 sökande/år

Urvalsprinciper: Personer som årligen sökt till gymnasieutbildning, yrkesskole-, yrkeshögskole- och universitetsutbildning efter grundskolan

Uppgiftstyper: Uppgifter om sökande (bl.a. modersmål, medborgarskap), uppgifter om den utbildning som personen sökt till, regionala uppgifter, uppgifter om läroanstalten som anordnar utbildningen, uppgifter om utbildningsanordnare

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning

Känsliga uppgifter: Uppgifter om specialundervisning med anknytning till personens hälsotillstånd (variabel TASO)

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Materialet om utbildning på andra stadiet innehåller också personuppgifter om alla studerande i grundskolans 9:e och 10:e klass på våren under statistikåret oberoende av om personen sökt till fortsatta studier på andra stadiet eller fått avgångsbetyg

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Register för ansökan till utbildning på andra stadiet, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning som utbildningsstyrelsen upprätthåller

Den registrerades egna upplysningar:

Hur uppgiften erhållits: Linjeöverföring

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.