Dataskyddsbeskrivning 19.3.2018: Statistik över forskning inom högskolesektorn

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Mervi Härkönen, tfn 029 551 3254,
tiede.teknologia@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Statistik över forskning inom högskolesektorn

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa statistik över högskolornas forskning

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Totalstatistik: Lärare och forskare vid universiteten samt en del av de övriga anställda.

Urvalsprinciper: Universitet samt tidigare högskolor fr.o.m. 1993; universitetssjukhus för 1997–1999. Personer i anställningsförhållande.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning

Känsliga uppgifter: Inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Löneuppgifter, uppgifter om examina, tjänstebenämning, vetenskapsgren, högskola och ansvarsområde, verksamhetsställe, kön, medborgarskap, modersmål

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Statistikcentralen: Separat enkät till universiteten, examensregistret

Finlands näringsliv (EK): Löneuppgifter för anställda vid universiteten

Undervisnings- och kulturministeriet: Datainsamling om anställda, ekonomi och verksamhetsställen.

Finlands Akademi Finlands Akademis forskare. I användning 1997–2009

Sätt att erhålla uppgifter: Elektroniskt på blankett och som filer

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.