Dataskyddsbeskrivning 8.5.2018: Självsysselsättning 2013

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Anna Pärnänen, tfn 029 551 3795,
tyovoimatutkimus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Självsysselsättning 2013

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Framställa statistik och undersökningar om egenföretagares, yrkesutövares, frilansares och stipendiaters arbetsförhållanden. För forskningsändamål används material som är individskyddat.

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Denna dataskyddsbeskrivning täcker undersökningen Självsysselsättning 2013.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsmaterial 1: Självsysselsättning 2013

Urvalspersoner ungefär 2 000 självsysselsatta (egenföretagare, yrkesutövare, frilansare och stipendiater) materialet n= 1 573.

Urvalsprinciper: 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga i arbetskraftsundersökningens alla rotationsgrupper i januari och oktober år 2013, egenföretagare som bor och arbetar i Finland (exkl. lantbruksföretagare), yrkesutövare, frilansare och stipendiater utan avlönad arbetskraft.

Undersökningsmaterialets storlek ungefär 160 variabler.

Urvalsmaterial 2: Självsysselsättning 2013

Urvalspersoner ungefär 2 000 självsysselsatta, materialet n= 1 573

Urvalsprinciper: urval av 15–64-åriga finsk- eller svenskspråkiga sysselsatta löntagare bosatta i Finland vilkas ordinarie veckoarbetstid är minst 10 timmar och som ingick i andra, fjärde och femte rotationsgruppen i arbetskraftsundersökningen i mars 2008 samt andra, tredje och fjärde rotationsgruppen i april år 2008

Undersökningsmaterialets storlek ungefär 160 variabler

Uppgiftstyper:

Identifikationsuppgifter: personbeteckning, urvalsnummer

Känsliga uppgifter: fysiska och psykiska belastningssymptom i arbetet, fackförbundstillhörighet

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: bakgrundsuppgifter som beskriver personen, primäruppgifter i arbetskraftsundersökningen, uppgifter om arbetshistoria, uppgifter om arbetsplatsen, uppgifter om arbetstid, arbetets fysiska, psykiska och sociala särdrag, inställning till arbetet osv.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Undersökningsmaterialet täcker i huvudsak datainnehållet i blanketten till undersökningen Självsysselsatta 2013, men dessutom ingår uppgifter som framkommit i intervjuerna av urvalspersonerna i arbetskraftsundersökningen. Undersökningsmaterialet har kompletterats med uppgifter från Statistikcentralens examensregister, företagsregister samt befolkningsdatasystem.

Den registrerades egna upplysningar:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig på den registrerades egna upplysningar (intervju), med undantag av uppgifterna i urvalet och examensregistret.

Hur uppgiften erhållits:

Uppgifterna i undersökningen baserar sig i huvudsak på datorstödda telefonintervjuer och i en del av fallen på uppgifter i en webblankett som personerna själva fyllt i. Uppgifter som sammanslagits på basis av arbetskraftsundersökningen bygger på datorstödda telefonintervjuer.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.