Dataskyddsbeskrivning 16.4.2018: EU-undersökning om levnadsförhållanden (ECHP)

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Marie Reijo, tfn 029 551 2547,
toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

EU-undersökning om levnadsförhållanden (European Community Household Panel, ECHP)

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: Att utarbeta EU-undersökningen om levnadsförhållanden

Ytterligare kan registeruppgifterna i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Urvalsstatistik, antal: den ursprungliga urvalsstorleken är 5 700 personer, vars hushållsmedlemmar (11 000) har definierats som urvalspersoner. Datainsamlingen inleddes år 1996. Uppgifter samlades för sista gången in år 2001. Den årliga intervjun gällde alla de personer i urvalshushållen som före undersökningsåret fyllt 16 år (ungefär 8 000 år 1996).

Urvalsprinciper: Urvalet har tagits ut ur Befolkningsregistercentralens uppgifter med hjälp av ett slumpmässigt urval. Populationen utgörs av den i landet bosatta befolkning som fyllt 15 år (exkl. anstaltsbefolkning).

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, urvalsnummer

Känsliga uppgifter: Allmänt hälsotillstånd, antal sjukhusvistelser och läkarbesök, utkomststöd och övriga socialbidrag

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Kön, födelseår, civilstånd, medborgarskap och födelseland (klassificeras om uppgiften överlåts), NUTS2-bostadsområde

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det direkt möjligt att identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register:

Befolkningsregistercentralen: Befolkningsdatasystemet

Skattestyrelsen: Beskattningsdatabasen

Folkpensionsanstalten: Pensionsförsäkrings-, sjukförsäkrings- och rehabiliteringsregistret, studiestödsregistret och registret över bostadsbidrag

Utbildningsfonden: Registret över ersättningar som utbetalats av utbildningsfonden

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Utkomststödsregistret

Pensionsskyddscentralen: Registret över pensionsfall

Statskontoret: Databasen gällande systemet för ersättning av militärskadeärenden

Statistikcentralen: Examensregistret

Den registrerades egna upplysningar:

Den största delen av uppgifterna har erhållits genom intervjuer. Inkomstuppgifterna har i huvudsak uttagits från register.

Hur uppgiften erhållits:

Huvudsakligen genom besöksintervjuer, också möjligt per telefon och teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna skyddas enligt den skyddsklass som fastställs i Statistikcentralens anvisningar om datasekretess.

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.