Tietosuojaseloste 5.6.2019 Biokaasutietoja koskeva tiedonkeruu

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Leena Timonen, puh. 029 551 2518
energia@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Biokaasutietoja koskeva tiedonkeruu

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksen oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan e (henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) ja kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Tilastokeskus käyttää biokaasutietoja pääasiassa energiatilastojen ja kasvihuonekaasuinventaarion laadintaan sekä kansainvälisten tilastoraporttien tuottamiseen. Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

Biokaasutietoja koskeva tiedonkeruu toteutetaan Tilastokeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteiskeruuna. Tilastokeskus toteuttaa kyselyn kaikkien kolmen toimijan puolesta ja välittää biokaasutiedot tunnistetietoineen SYKE:lle ja Lukelle, jotka tarvitsevat tunnistetietoja aineiston yhdistämiseksi muihin energiankäytön ja päästölaskennan tietoihin.

SYKE:n tietotarve liittyy jätesektorin kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan ja raportointiin, alueellisiin päästölaskentoihin sekä valtakunnallisen jätesuunnitelman ja muiden jäteasioiden seurantatietojen tuottamiseen. Luke käyttää tietoja biotalouden materiaalivirtojen ja -taseiden -tutkimukseen. 

Tilastokeskus, SYKE ja Luke eivät luovuta eivätkä julkaise yksikkötason tietoja tilastoissaan tai tutkimuksissaan. Edellä mainittuihin tarkoituksiin kerättävät yksikkötason tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Ko. lain (621/1999, 28 §) nojalla tietoja voidaan luovuttaa tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten ilman suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Kokonaistilasto, lkm: yhteensä noin 130 biokaasun tuotantolaitosta, joissa mukana noin 20 maatilalaitosta, noin 30 yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistuslaitosta, noin 30 yhteismädätyslaitosta ja noin 50 kaatopaikkalaitosta. Maatilalaitoksissa on mukana yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja/tai maatilatalouden harjoittajia.

Valintaperiaatteet: kaikki biokaasun tuotantolaitokset.             

Tietotyypit:   Biokaasun tuotantoa, käyttöä, toimituksia ja soihtupolttoa sekä biokaasun ominaisuuksia, raaka-aineita ja mädätysjäännöstä koskevat tiedot. Lisäksi tietoja biokaasulaitoksen tilasta (toimiva, lopetettu), toiminnan aloittamis- ja lopettamisvuodesta sekä laitostyypistä.

Tunnistetiedot: biokaasulaitostunnus, ympäristön suojelun valvontajärjestelmän (YLVA) kohdetunnus (osalla laitoksia), ei henkilötunnuksia

Arkaluontoiset tiedot: ei ole                
Muut tiedot tai tietoryhmät: yrityksen, yhteisön, liikelaitoksen ja/tai maatilan/maatilatalouden harjoittajan nimi, biokaasulaitoksen nimi, osoitetiedot ja sijaintikunta, yhteyshenkilön (vastaaja) nimi ja sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tilastokeskus ei pääsääntöisesti luovuta henkilötietoja tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille, mutta voi antaa käyttöluvan yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri: Aluehallintoviraston (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristöluvat, Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: suora tiedonkeruu

Tiedon saantitapa: sähköinen tiedonkeruu

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. Tilastokeskus käyttää tietoja tilastojen laatimiseen.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastokeskus säilyttää tilastoaineiston sähköisessä muodossa pysyvästi.

Muut aineistot: Tiedot säilytetään arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Muut tietosuojaselosteet

Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat laatineet erilliset tietosuojaselosteet :

Luonnonvarakeskus: https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2019/07/Tutkimushankkeiden-henkilotiedot-tietosuojailmoitus_biokaasulaitosrekisteri-10.7.2019.pdf

                                                                         

Suomen ympäristökeskus: https://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Tietosuojailmoitus