Dataskyddsbeskrivning 22.3.2018: Bostadshyror - datainsamling via webben/per telefon

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Elina Vuorio, tfn 029 551 3385,
Asuminen.hinnat@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Bostadshyror - datainsamling via webben/per telefon

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen.

Huvudsakligt ändamål: En urvalsbaserad engångsenkät för hyresvärdar som genomförts som kombinerad insamling via webben/per telefon inom förundersökningsprojektet för revideringen av statistiken över bostadshyror.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Undersökningen om bostadshyror samlar in uppgifter om hyresnivån på hyresbostäder som ägs av privata hyresvärdar samt om längden på hyresförhållandet. Intervjuerna görs både via webben och per telefon.

Urvalsstatistik, antal: Urvalsstorlek omkring 1 000 personer

I enkäten om bostadshyror utgörs undersökningsenheten av hyresbostäder och uppgifterna samlas in från hushåll som äger hyresbostäder.

Urvalsprinciper: Urvalet tas ut ur skatteförvaltningens register över aktielägenheter. Urvalet omfattar endast finskspråkiga urvalspersoner.

Identifikationsuppgifter: Som identifikationsuppgifter används urvalsnumret.

Känsliga uppgifter: Inga känsliga uppgifter som avses i personuppgiftslagen.

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Urvalsnummer, tidpunkt då hyresförhållandet ingicks, hyresbostadens yta, antal rum, månadshyra, övriga avgifter (ja/nej: vattenavgift, bastuavgift, internetförbindelse, bilplats), e-postadress (frivillig), bostadens belägenhetskommun, svarspersonens födelsetid.

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form. Uppgifter kan lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal efter att identifikationsuppgifterna raderats.

Med användningstillstånd kan data användas via distansanvändningssystemet även från de länder utanför EU vars nivå på dataskydd har definieras som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens www-sidor.

6. Källor som i regel används för registret

Registeransvarig och register: Skatteförvaltningen, Befolkningsregistercentralen

Hur uppgiften erhållits: teknisk registrering

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.