Dataskyddsbeskrivning 25.10.2021: Boende- och inkomstenkät

Statistikcentralens lagstadgade uppgift är att sammanställa statistik som gäller samhällsförhållanden. För framställning av statistik behandlar vi personuppgifter om personer bosatta i Finland. I denna dataskyddsbeskrivning finns information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter då du deltar i datainsamlingen.

I boende och inkomstekäten behandlas personuppgifter för att framställa statistiska uppgifter om levnadsförhållanden och välfärden hos personer bosatta i Finland.

Uppgifterna samlas in genom en enkätundersökning, vars svarsmaterial kompletteras med de uppgifter ur administrativa register som beskrivs i punkt 5. Syftet med undersökningen är att kartlägga upplevd välfärd och social ojämlikhet bland personer bosatta i Finland när återhämtningen från coronapandemin framskrider. Resultaten utnyttjas förutom i internationella jämförelser också som stöd för det politiska beslutsfattandet och den politiska utredningsverksamheten.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktperson

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Juhani Saari, tfn 029 551 3537

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Huvudsakligt ändamål för användning av personuppgifter

Personuppgifter behandlas för att framställa statistiska uppgifter om levnadsförhållanden och välfärden hos personer bosatta i Finland.

Uppgifterna samlas in genom en enkätundersökning, vars svarsmaterial kompletteras med de uppgifter ur administrativa register som beskrivs i punkt 5. Syftet med undersökningen är att kartlägga upplevd välfärd och social ojämlikhet bland personer bosatta i Finland när återhämtningen från coronapandemin framskrider. Resultaten utnyttjas förutom i internationella jämförelser också som stöd för det politiska beslutsfattandet och den politiska utredningsverksamheten.

Uppgifterna i registret kan även användas för att ta fram annan statistik och för forskning och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Sammanslagningen sker alltid vid Statistikcentralen. Uppgiftslämnarnas identitet framgår inte av något material som lämnas ut utanför Statistikcentralen eller av statistik eller undersökningar som publiceras.

Till varje urvalsperson skickas i förväg ett följebrev per post med uppgifter om undersökningen. Också sms och e-post skickas. De som inte besvarat webblanketten får delta i en telefonintervju som görs av Statistikcentralens statistikintervjuare. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av det allmänna intresse som avses i artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. I det material som bevaras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter). De förstörs inom 12 månader efter utgången av datainsamlingen. 

5. Personuppgifter som behandlas

Urvalsstatistik, antal: 4 000 personer fyra gånger om året

Urvalsprinciper: Undersökningsområdet är hela landet. Uppgiftslämnarna representerar Finlands befolkning i åldern 18–74 år i fråga om ålder, kön och bostadsområde. Urvalet tas ut ur Statistikcentralens befolkningsdatabas med systematiskt slumpmässigt urval (SYS). Personer som bor stadigvarande på anstalt lämnas utanför urvalet.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning. Namn-, telefon- och adressuppgifter används bara i datainsamlingsskedet.

För produktionen av statistik kompletterar vi enkätmaterialet med uppgifter från administrativa register.

Känsliga uppgifter: De uppgifter som behandlas omfattar inte uppgifter som klassificeras som känsliga.

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: För att underlätta besvarandet och möjliggöra mångsidig användning av statistikmaterialet för forskningsändamål kan det insamlade materialet kompletteras med registeruppgifter från olika tidpunkter. Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare i det färdiga statistikmaterialet. Till det insamlade materialet kan fogas följande uppgifter om uppgiftslämnaren och andra medlemmar i bostadshushållet: födelseår, registrerat kön, civilstånd, uppgifter om familj, boende och boningsort, utbildnings- och examensuppgifter, uppgifter om inkomster, förmåner och sysselsättning, yrkes- och arbetsplatsuppgifter, skatte- och förmögenhetsuppgifter, modersmål, medborgarskap och födelseland samt uppgift om dödsår.

6. Källor som i regel används för registret

Personuppgiftsansvarig och register

Statistikcentralens befolkningsdatabas samt undersöknings- och statistikmaterial om boende, utbildning, sysselsättning och utkomst samt uppgifter om dödsorsaker som Statistikcentralen samlat in, framställt eller beställt.

Källan till de telefonnummer som används i datainsamlingsskedet är telefonoperatörernas nummerdatabaser.

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifter om bosättningsland och födelseland, hushållets sammansättning, inkomster, sysselsättningsläge, upplevd personlig välfärd.

Hur uppgifterna erhållits: Webblankett (CAWI) och telefonintervju (CATI)

7.  Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter eller enkätsvar lämnas i regel inte ut i identifierbar form utanför Statistikcentralen.

Användningstillstånd för undersökningsmaterial som innehåller personuppgifter kan i enskilda fall beviljas förvetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

Personuppgifter eller enkätsvar lämnas inte ut i identifierbar form utanför Statistikcentralen.

Användningstillstånd kan beviljas för vetenskaplig forskning eller statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

Rätt till insyn 

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter.  Med registrerad avses här den fysiska person vars uppgifter har registrerats i systemet. 

Du har rätt att få tillgång till och kontrollera personuppgifter om dig själv. Du kan skicka blanketten för begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf) till Statistikcentralens registratorskontor.

Rätt till rättelse  

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter som gäller dig själv. Lämna in en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse vilken uppgift som ska rättas och den exakta ändringen eller kompletteringen.  

Begränsningar av den registrerades rättigheter 

Största delen av Statistikcentralens uppgifter – liksom även denna uppgift – baserar sig på att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och i princip kan du inte heller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Statistikcentralen ansvarar för publiceringen av denna dataskyddsbeskrivning.