Dataskyddsbeskrivning – Kund- och intressentgruppsregister

Statistikcentralen behandlar personuppgifter om kunder, företrädare för intressentgrupper och Statistikcentralens anställda i kund- och intressentgruppsregistret till den del personen är kontaktperson i ett kundförhållande eller medlem av någon intressentgrupp. Genom behandlingen av personuppgifter sköts kontakterna med kunderna och företrädarna för olika intressentgrupper.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)
Kontaktperson: Minna Purja-Roman, tfn 029 551 3653
asiakashallinta1@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast
Telefon: 029 551 1000 (växel)
E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt användningsändamål: skötsel av kund- och intressentgruppsrelationer (kontakt med kunden, avtalshantering, fakturering, evenemangshantering). Behandlingen av uppgifter om Statistikcentralens egen personal i registret grundar sig på att personen i egenskap av kontaktperson står i ett kundförhållande eller är medlem i någon intressentgrupp.

Personuppgifterna hos företrädare för kund- och intressentgrupper behandlas på basis av artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgifterna hos Statistikcentralens egen personal behandlas på basis av artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Uppgifterna i registret förvaras i enlighet med arkivbildningsplanen (ABP).

5. Personuppgifter som behandlas

Registret innehåller uppgifter om Statistikcentralens intressentgrupper och kunder samt uppgifter om Statistikcentralens anställda. Som identifikationsuppgifter för alla registrerade används namn eller e-postadress.

I registret har införts följande uppgifter om kunder och företrädare för intressentgrupper:

  • tilläggsinformation som kompletterar identifikationsuppgifterna, såsom uppgiftsbeteckning, arbetsgivare och uppgiftsklass
  • personbeteckning för fakturering av privatpersoner (fr.o.m. 1.5.2020)
  • väsentlig kontakthistoria: möten och kontakter (inkl. e-post)
  • roll och delaktighet i samarbetet med intressentgrupper
  • beställnings- och avtalsuppgifter om datamaterial och andra tjänster
  • sökta och beviljade användningstillstånd för Statistikcentralens datamaterial
  • kundrespons
  • deltagande i tillställningar, evenemang och kurser som Statistikcentralen ordnar.

I registret har för Statistikcentralens personals del införts:

  • roll och delaktighet i genomförandet av Statistikcentralens samarbete med intressentgrupper samt tillhandahållandet av datamaterial och övriga tjänster
  • deltagande i tillställningar, evenemang och kurser som Statistikcentralen ordnar.

6. Källor som i regel används

Den registrerades egen anmälan: uppgifterna i kundregistret.

Personer som företräder organisationer har lagts till på basis av organisationens anmälan.

Personuppgiftsansvarig och register: Uppgifter om Statistikcentralens anställda har tagits ur Statistikcentralens operativa system, såsom Active Directory.

7. Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut till tredje part.

8.  Överföring till länder utanför EU och EES

Personuppgifter överförs utanför EU/ESS till Förenta staterna.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress PB 800, 00531 Helsingfors
E-post tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel 029 566 6700
Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.