Lämnande av uppgifter

Genom att delta i datainsamlingen för Finlands officiella statistik bidrar du till att beslutsfattandet i och beskrivningen av samhället grundar sig på högklassiga och tillförlitliga statistikuppgifter.

Du känner igen en sådan datainsamling på logotypen för Finlands officiella statistik.

Till vad används uppgifterna?

Bl.a. statliga ämbetsverk och inrättningar, kommuner, företag, forskningsinstitut och medborgarna använder uppgifterna vid planeringen av sin verksamhet och uppföljningen av samhällsutvecklingen. Dessutom används statistikuppgifter vid beredning av lagstiftning.

Till exempel bestäms statsandelarna för din bostadskommun på basis av uppgifterna i den officiella statistiken. På motsvarande sätt får man en tillförlitlig bild av finländarnas hälsa och välbefinnande eller naturens tillstånd på basis av uppgifterna du lämnar.

Som företagare kan du påverka att det finns tillgång till jämförbara uppgifter om din näringsgren och att siffrorna som används som grund för t.ex. avtal och taxor är på rätt nivå. Uppgifter om export och import fås också från företagens svar.

Oberoende uppgifter om samhället

Finlands officiella statistik ger en opartisk beskrivning av det finska samhällets utveckling. Statistiken produceras av statliga ämbetsverk och inrättningar som är oberoende och fungerar självständigt.

Merparten av materialet för statistiken erhålls ur den offentliga förvaltningens befintliga register. Uppgifterna samlas in direkt från uppgiftslämnarna endast då de inte finns tillgängliga på annat sätt. Målet är att uppgiftslämnarens uppgiftslämnarbörda ska vara så liten som möjlig.

De insamlade uppgifterna publiceras som statistik

Uppgifterna publiceras i form av statistik och inga enskilda personers eller företags svar kan urskiljas ur materialet. Därtill utnyttjas de insamlade uppgifterna i undersökningar och andra statistiska analyser.

 

Finlands officiella statistik har sammanställts sedan år 1866.