XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Med hjälp av enkäten upprätthålls uppgifter om arbetsställestrukturen i företag och sammanslutningar med ett arbetsställe och uppgifter om näringsgren och belägenhetsadress.

Målpopulation för enkäten

I enkäten om företag med ett arbetsställe ingår både företag och sammanslutningar, årligen totalt omkring 9 000. Alla företag och sammanslutningar med minst 10 anställda tas i regel ut för enkäten med omkring tre års mellanrum. Vi frågar också årligen företag som varit med om fusioner, ett antal tillväxtföretag samt med slumpmässigt urval omkring 1 500  företag beträffande vilka vi kontrollerar att arbetsställe- och belägenhetsuppgiften är korrekt.

Tidpunkt för enkäten

Enkäten sänds i mars. Den besvaras med en webblankett.

Sekretess

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enligt 18 § i statistiklagen är följande uppgifter om sammanslutningar, stiftelser samt yrkesutövare och näringsidkare offentliga: uppgifter om företags- och organisationsnummer, juridisk form, namn, bransch, språksignum, hemkommun, adress och annan kontaktinformation, typ av ägare, uppgifter om var verksamheten är belägen och verksamhetsställen, omsättningens storleksklass och typindelning av företagsverksamhet, det totala antalet anställda och antalet anställda kommunvis, utrikeshandel, mervärdesskattskyldighet, egenskap av primärproducent, verksamhet som arbetsgivare och införande i förskottsuppbördsregistret samt koncernförhållanden.

Offentliga uppgifter om arbetsställena är arbetsställesignum, verksamhetstid, namn, bransch, belägenhet, offentlig adress och annan offentlig kontaktinformation och personalens storleksklass.