XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagsregistrets enkät om företag med ett arbetsställe

Beskrivning av datainsamlingen

Företagsregistret frågar årligen efter uppgifter om företag och samfund med ett arbetsställe. Uppgifterna samlas in för upprätthållande av företags- och arbetsställeregistret. Enkäten sänds i februari. Svaren kan sändas på elektronisk blankett.

Från vem samlas uppgifterna in

I enkäten om företag med ett arbetsställe ingår både företag och sammanslutningar, årligen totalt omkring 9 000. Alla företag och sammanslutningar med minst 10 anställda tas i regel ut för enkäten med omkring tre års mellanrum. Vi frågar också årligen företag som varit med om fusioner, ett antal tillväxtföretag samt med slumpmässigt urval omkring 1 500 företag beträffande vilka vi kontrollerar att arbetsställe- och belägenhetsuppgiften är korrekt.

Till vad används uppgifterna?

Förtagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och företagsgrupper (koncerner) i Finland. Grundvariablerna är antal, personal och omsättning. Uppgifterna har klassificerats enligt näringsgren, region, ägartyp och juridisk form.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enligt 18 § i statistiklagen är dock vissa uppgifter i företagsregistret offentliga. Offentliga uppgifter är bl.a. företagets och sammanslutningens namn och adress, företags- och organisationsnummer, näringsgren, juridisk form, antalet anställda, omsättningens och personalens storleksklass samt arbetsställets namn, adress, näringsgren och personalens storleksklass. Enligt EU:s förordning om företagsregister (177/2008) är Statistikcentralen skyldig att upprätthålla ett företagsregister för statistikföring.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen