XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagens forskning och utveckling

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om forskning och utveckling inom företagen insamlas uppgifter om bl.a. utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet och finansiering av dem, om forskningspersonal och forskningsårsverken.

Statistikföringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet grundar sig på Europeiska unionens förordningar (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1608/2003/EG samt kommissionens förordning nr 995/2012).

Datainsamlingen inleds årligen i mars. Som statistikperiod används ett kalenderår.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar företag från olika näringsgrenar som i den föregående enkäten uppgett att de bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet, företag som erhållit produktutvecklingsstöd av Tekes och Sitra, alla företag med fler än 100 anställda samt ett urval företag med 10–99 anställda.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används både i Finland och utomlands, särskilt i EU-länderna, inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning av utvecklingen av de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen