XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yhteystiedot

Tietosisältö
rakenne.kysely@stat.fi

Keskus: 029 551 1000
Käyttäjätunnukset ja salasanat
rakenne.kysely@stat.fi
029 551 2222

Keskus: 029 551 1000
Palvelusähköpostiosoite
rakenne.kysely@stat.fi
Palvelupuhelinnumero
029 551 2222