XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om företagens bokslut

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om företagens bokslut (STATIS) samlas årligen in uppgifter om specifikation av intäkter och kostnader, ökningar och minskningar av anläggningstillgångar samt balansspecifikationer. Merparten av uppgiftsinnehållet i statistiken fås ur skattemyndigheternas material om näringsbeskattningen. Materialet kompletteras med Statistikcentralens egen datainsamling. Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2022–31.12.2022.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Europeiska unionens förordningar förutsätter för sin del att uppgifterna samlas in. (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1197 och Förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen, EU nr 549/2013).

Företagen kan sända uppgifterna elektroniskt på en webblankett via internet.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla företag med minst 60 anställda samt företag vars omsättning överstiger 40 miljoner eller balansräkning överstiger 300 miljoner euro. Företag som har 10–60 anställda har valts med i enkäten genom slumpmässigt urval. Dessutom omfattar enkäten även vissa företag med ett färre antal anställda samt alla kommunala affärsverk. Enkäten omfattar sammanlagt ungefär 5 500 företag.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används vid enheten för företagsstrukturer i utarbetandet av bokslutsstatistik, statistik som beskriver företagens utländska ägande samt annan struktur- och ekonomistatistik. Uppgifterna om företag och arbetsställen används också som forskningsmaterial i forskningslaboratoriet vid enheten för företagsstrukturer och vid enheten för ekonomistatistik i beräkningen av nationalräkenskaperna, regionalräkenskaperna och finansräkenskaperna.

Behandling av uppgifter

Uppgifter som samlas in för statistiska ändamål är sekretessbelagda enligt lag. Klassificeringar: Näringsgrensindelningen 2008.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen