XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Är det obligatoriskt att besvara enkäten om företagens bokslut?

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004) och det är obligatoriskt att svara.

Kan vi få mer tid att besvara enkäten?

Man kan ansöka om tilläggstid på fliken Kontakt information på blanketten.

Vårt företag sysselsätter inte över 60 personer, vår omsättning överstiger inte 40 miljoner euro och vår balansräkning överstiger inte 300 miljoner euro. Måste vi ändå svara?

I ett slumpmässigt urval omfattar enkäten också mindre företag från olika näringsgrenar.

Kan vi få befrielse från datainsamlingen?

För att få befrielse krävs exceptionella omständigheter. Ifall vi beviljade befrielse på grund av brist på resurser eller systemförnyelse skulle framställningen av statistiken vara i fara. I praktiken kan vi bevilja befrielse bara på grund av konkurs eller nedläggning av verksamheten.

Vår räkenskapsperiod är inte ett kalenderår (1.1–31.12). Gäller enkäten oss?

Datainsamlingen gäller alla företag som ingår i urvalet och vars räkenskapsperiod har gått ut under år 2021.

Vårt företag hade under fjolåret flera avslutade räkenskapsperioder, hur ska vi gå till väga?

På blanketten anges bara uppgifterna för den sista avslutade räkenskapsperioden i fjol.

Ska uppgifterna anges om moderbolaget eller koncernen?

Datainsamlingen gäller moderbolaget.

Hur skickar jag bokslutet inklusive bilagor till Statistikcentralen, om det inte kommer via Patent- och registerstyrelsen?

Bokslutet kan sändas via datainsamlingsblankettens flik Sändning av filbilagor.

Under vilken punkt på blanketten anges lönekostnaderna för företagets egen personal?

Lönekostnaderna för den egna personalen anges inte alls på blanketten, utan de fås från resultaträkningen. I specifikationen av kostnaderna anges bara externa lönekostnader under punkterna Hyrd arbetskraft och underleverantörsarbeten.

Var på blanketten anges omsättning som inte är industriell verksamhet, byggverksamhet eller parti- och detaljhandel?

En sådan omsättning (t.ex. inom service- och socialbranscherna) anges under punkt 1.3.7 Omsättning av övrig tjänstverksamhet.

Rapporteras ökningar av anläggningstillgångar till följd av fusioner?

Ökningar som beror på fusion anges inte under ökningar av anläggningstillgångar. Under ökningar och minskningar anges förändringar som skett under räkenskapsperioden.

Ökningar: Ökningar av anläggningstillgångar under räkenskapsperioden till följd av affärstransaktioner, angivna till anskaffningspris (exkl. fusionsökningar).

Minskningar: Försäljningar av anläggningstillgångar till följd av affärstransaktioner under räkenskapsperioden anges enligt transaktionernas faktiska värde, t.ex. överlåtelsepriser, försäkringsersättningar eller andra vederlag sammanlagt. I minskningar anges inte avskrivningar eller nedskrivningar, utan bara försäljningar och överlåtelser.

Vilka lån avses i punkten Räntebelagt främmande kapital i balansräkningens passiva?

Här anges beloppet av de räntebelagda skulderna (hos finansiella företag) av det lång- och kortfristiga främmande kapitalet i balansräkningen samt kapitallånen.

I vilken punkt på blanketten anges omsättningen från återförsäljning av köpt el, värme och gas?

Sådan förmedlingsverksamhet när det gäller förmedlingsel, värme och gas hör till specifikationen av omsättningen under punkten 1.3.1 Parti- och detaljhandel.

Var anges omsättningen från leverans av egenproducerad el?

Detta anges i punkt 1.1 Omsättningen inom industriverksamhet

  • Omsättningen från leveransen av egenproducerad el anges i punkt 1.1.2.
  • Omsättningen från försäljning av egenproducerad värme anges i punkt 1.1.3.
  • Nätverksamhet, omsättning från elöverföring och eldistribution, anges i punkt 1.1.4