XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

 

Företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och företagsgrupper (koncerner) i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är indelade efter näringsgren, region, ägartyp och juridisk form.

De företagsbaserade uppgifterna publiceras som del av struktur- och bokslutsstatistiken över företag och de arbetsställebaserade uppgifterna som en del av statistiken över regional företagsverksamhet.

Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är varaktigt bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifter som produceras i statistiken gäller bl.a. befolkningens huvudsakliga verksamhet, näringsgrensfördelning, yrkesställning, antalet arbetsplatser, arbetsplatsens läge, uppgifter om befolkningens och arbetskraftens utbildning och inkomster.

Databastabeller – företagsbaserade uppgifter

 • Företag efter näringsgren, 2013–
 • Företag efter näringsgren och omsättningens storleksklass, 2013–
 • Företag efter näringsgren och antal anställda enligt storleksklass, 2013–
 • Företag efter näringsgren och juridisk form, 2013–
 • Företag efter näringsgren och ägartyp, 2013–
 • Företag efter näringsgren och sektorindelning, 2013–
 • Koncernföretag, 2013–

Databastabeller - arbetsställebaserade uppgifter  

 • Arbetsställen efter näringsgren 2013–
 • Arbetsställen efter näringsgren och landskap 2013–
 • Arbetsställen efter kommun 2013–
 • Arbetsställen efter näringsgren och antal anställda enligt storleksklass 2013
 • Arbetsställen inom detaljhandeln efter kommun 2013–

Återrapport

Statistisk information (pdf)