XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagsregistrets enkät om kommunkoncerner

Beskrivning av datainsamlingen

Företagsregistret frågar årligen efter uppgifter om kommun- och samkommunkoncernerna. Uppgifterna samlas in för upprätthål-lande av företags- och arbetsställeregistret. Statistikenheten är ett företag och kommunerna och samkommunerna är uppgiftsskyldiga. Enkäten sänds årligen i may. Svaren kan återsändas med e-post.

Från vem samlas uppgifterna in

I enkäten deltar de kommuner och samkommuner som varit verksamma under statistikåret.

Enkäten besvaras i juni - juli.

Till vad används uppgifterna?

Företagsregistret innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och koncerner i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är indelade efter arbetsställe, region, ägartyp och juridisk form. Uppgift om bolag i kommuners eller samkommuners ägo, dvs. ägartypen med värdet "kommunägd", erhålls från denna datainsamling.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enligt 18 § i statistiklagen är följande uppgifter om sammanslutningar, stiftelser samt yrkesutövare och näringsidkare offentliga: företags- och organisationsnummer, juridisk form, namn, bransch, språksignum, hemkommun, adress och annan kontaktinformation, typ av ägare, uppgifter om var verksamheten är belägen och verksamhetsställen, omsättningens storleksklass och typindelning av företagsverksamhet, det totala antalet anställda och antalet anställda kommunvis, utrikeshandel, mervärdesskattskyldighet, egenskap av primärproducent, verksamhet som arbetsgivare och införande i förskottsuppbördsregistret samt koncernförhållanden. Offentliga uppgifter om arbetsställena är arbetsställesignum, verksamhetstid, namn, bransch, belägenhet, offentlig adress och annan offentlig kontaktinformation och personalens storleksklass.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen