Tilläggstjänster för företag

Datainsamlingstjänst för företag | Befrielse från uppgiftsskyldigheten | Klassificeringstjänst för insamlingen av uppgifter från företagAutomatiserad datainsamling | Webbskrapning | Återrapport | Suomi.fi-identifikationFörfallodagskalender |

Statistikcentralens dataimsamlingar fortgår under coronavirusepidemin

Bekanta dig med anvisningarna för uppgiftslämnarna för företag och sammanslutningar samt offentlig sektor.

Datainsamlingstjänst för företag

Statistikcentralen tillhandahåller företagen en tjänst, där det framgår i vilka av Statistikcentralens datainsamlingar företaget deltar eller har deltagit.

Tjänsten innehåller datainsamlingar fr.o.m. år 2006 och nya datainsamlingar läggs till i tjänsten i takt med att urvalet för datainsamlingen väljs ut.

Användningen av tjänsten förutsätter att företaget beställer egna användaridentifikationer för den. Vid beställning av användaridentifikationer uppges företagets FO-nummer, namn, kontaktinformation samt namnet på företagets kontaktperson med kontaktinformation.

Användaridentifikationer  kan du beställa per e-post på adressen yritystiedonkeruut@stat.fi


Logga in i tjänsten

Ansökan om befrielse från uppgiftsskyldigheten 

Uppgiftsskyldighet

Statistikcentralen samlar in uppgifter direkt av uppgiftslämnarna bara i sådana fall att de uppgifter som behövs inte är tillgängliga på något annat sätt. Genom att svara hjälper uppgiftslämnaren oss att producera högklassig statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion.

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004).

Hjälp att besvara

Statistikcentralens experter på datainsamling hjälper vid behov med att svara och kan i vissa fall bevilja tilläggstid eller ta emot uppgifter med anknytning till datainsamlingen. Det är möjligt att kontakta dem per telefon eller per e-post. De ger också mera information om uppgiftsskyldigheten och en befrielse från den.

Kontaktinformationen finns i datainsamlingens följebrev och på dess webbplats.

Befrielse från uppgiftsskyldigheten

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare.

 Det är inte möjligt att få befrielse från uppgiftsskyldigheten på grund av företagets resursbrist, brådska eller eventuella svårigheter att lämna uppgifter eller på grund av andra motsvarande angelägenheter. En eventuell befrielse gäller alltid en specifik datainsamling och är tidsbunden. Vi rekommenderar att uppgiftslämnaren kontaktar Statistikcentralen innan ifyllandet av befrielseblanketten.

Om befrielse från uppgiftsskyldigheten kan ansökas med en fritt formulerad ansökan eller med  bifogade blankett (pdf). Datainsamlingarna som ansökan gäller ska specificeras. Bilagor kan bifogas ansökan. För att blanketten säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats. Ansökan sänds till Statistikcentralens registratorskontor, adress: Statistikcentralen, Registratorskontoret, 00022 STATISTIKCENTRALEN eller per e-post till adressen: kirjaamo@stat.fi.

Klassificeringstjänst för insamlingen av uppgifter från företag

Med hjälp av klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag får företaget tillgång till en tabell, där det finns aktuell information om de grundläggande klassificeringarna för alla verksamma och efter 31.12.2008 nedlagda företag och sammanslutningar. Uppgifterna uppdateras månatligen. Filen kan kopieras och sparas så den blir en del av de egna datasystemen.

För att öppna tabellen behövs användar-ID och lösenord. Man kan be om dessa på adressen rahoitus@stat.fi

Presentation av klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag

Automatiserad datainsamling

Automatiserad datainsamling används i vissa av datainsamlingarna som är riktade till företag. Företagen kan då sända uppgifterna direkt från företagets eget datasystem med hjälp av ett separat rapporteringsprogram. Mera information om automatiserad datainsamling finns på datainsamlingarnas ingångssidor. I datainsamlingens följebrev berättas om de program som behövs.

Webbskrapning

Statistikcentralens allmänna verksamhetsprinciper för webbskrapning (pdf)

Webbskrapning för hyresstugor

Återrapport

Företagen kan få en återrapport angående de uppgifter de har levererat.  Mer detaljerade uppgifter om återrapporten finns på datainsamlingarnas ingångssidor.

Suomi.fi-identifikation

Mer om Katso- webbtjänsten

Mer om Suomi.fi-identifikation

Förfallodagskalender

Med hjälp av förfallodagskalendern kan företaget kontrollera förfallodagarna för datainsamlingarna företaget deltar i. Det är lättare att svara på frågorna i datainsamlingen om man på förhand bekantar sig med datainsamlingsmaterialet.

Kommande förfallodagar