XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lagerenkät

Beskrivning av datainsamlingen

Syftet med lagerenkäten för industrin är att utreda lagervärdet efter varutyp i företag inom handel och industri i slutet av varje kvartal. De varutyper som används är material och förnödenheter, halvfärdiga arbeten, produkter samt handelsvaror.

Industrins och handelns lagerstatistik ingår i Finlands officiella statistik (FOS).

Datainsamlingen inleds första vardagen efter utgången av varje kvartal. Uppgiftslämnarna informeras också per e-post då en ny kvartalsenkät öppnats i den elektroniska datainsamlingstjänsten.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar omkring 270 företag inom handeln och 420 företag inom industrin. Utgångspunkten vid bildandet av urvalet har varit att ta ut de företag som till sin omsättning är mest betydande inom sin näringsgren. Urvalet uppdateras årligen.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004,14 §).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i industrins och handelns lagerstatistik beskriver värdeutvecklingen av handelns och industrins lager samt deras nivå i slutet av kvartalen. Uppgifterna i statistiken används vid sammanställningen av posten lagerförändring i de kvartalsvisa nationalräkenskaperna.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Ändring

Statistiken över industrins och handelns lager har publicerats som ett gemensamt offentliggörande sedan statistiken för första kvartalet år 2012 publicerades 25.5.2012.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis