XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

 

Personuppgifter

Enligt lagen om Statistikcentralen har Statistikcentralen till uppgift att framställa statistik och göra utredningar som beskriver samhällsförhållanden. I statistiklagen föreskrivs om Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldighet och företagen har en lagstadgad skyldighet att besvara Statistikcentralens datainsamlingar. Statistikcentralens rätt att behandla personuppgifter baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning och i enlighet med artikel 6 får personuppgifter behandlas, om det behövs för iakttagande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet.

Enligt 15 § i statistiklagen är näringsidkare och andra arbetsgivare trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om sina anställdas löner, arbetstider, yrken och arbetsställen. Dataskyddslagstiftningen hindrar alltså inte lämnande av uppgifter till Statistikcentralen.

Statistikcentralen ansvarar för att de personuppgifter som företaget lämnat behandlas konfidentiellt och på behörigt sätt. Statistikcentralen ansvarar för att de system som används för att samla in uppgifter, bl.a. de elektroniska datainsamlingsblanketterna, är datasäkra. Uppgifterna om företagen på enhetsnivå kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter.

En persons direkta identifieringsuppgifter, i praktiken personbeteckningen, behövs för att framställa statistik. Statistikcentralen behöver personbeteckningen för att de uppgifter arbetsgivaren ger in kan kombineras t.ex. med examensuppgifterna i examensregistret. 

I Statistikcentralens databokslut finns närmare information om behandlingen av personuppgifter:

http://tilastokeskus.fi/uutinen/databokslutet-beskriver-dataskyddet-vid-behandlingen-av-personuppgifter

Mera information får du av Statistikcentralens dataskyddsombud Johanna Rantanen tietosuoja@stat.fi