XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om arbetsställestruktur och personal

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om företag med flera arbetsställen, bl.a. för upprätthållande av företags- och arbetsställeregistret och för sysselsättningsstatistiken. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/04). Företags- och arbetsställeregistret fungerar som ett statistiskt grundregister för all ekonomisk statistik. Dess uppgift är att beskriva och klassificera t.ex. företagens ekonomiska verksamhet och belägenhet. Enligt EU:s förordning om företagsregister (177/2008) är Statistikcentralen skyldig att upprätthålla ett företagsregister för statistikföring.
Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Företagen besvarar enkäten genom att fylla i en webblankett eller sända en filbilaga. Med vissa företag har man kommit överens om att de levererar uppgifterna i filformat. Enkäten sänds under januari–februari.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten sänds till nästan alla företag med flera arbetsställen, som sysselsätter minst 15 anställda. Enkäten om arbetsställestruktur och personal omfattar årligen omkring 5 000 företag.

Till vad används uppgifterna?

Företagsregistrets årsstatistik innehåller uppgifter om företag, arbetsställen och företagsgrupper (koncerner) i vårt land. Primära variabler är antal, anställda och omsättning. Uppgifterna är inde-lade efter arbetsställe, region, ägartyp och juridisk form.
Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Individpopulationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna bygger främst på administrativa register och statistiskt material. Uppgifter som produceras i statistiken gäller bl.a. befolkningens huvudsakliga verksamhet, näringsgrensfördelning, yrkesställning, antalet arbetsplatser, arbetsplatsens läge, uppgifter om befolkningens och arbetskraftens utbildning och inkomster.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enligt 18 § i statistiklagen är dock vissa uppgifter i företagsregistret offentliga. Offentliga uppgifter är bl.a. företagens och organisationernas namn och adresser, FO-nummer, bransch, juridisk form, antal anställda, omsättning och personalens storleksklass samt arbetsställets namn, adress, bransch och personalens storleksklass. Uppgifter som gäller personer är konfidentiella, och de används bara för statistiska ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen