XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Toimipaikkarakenne- ja henkilöstötiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri kerää vuosittain monitoimipaikkaisten yritysten ja yhteisöjen tietoja yritys- ja toimipaikkarekisterin ylläpitoa ja työssäkäyntitilastoa varten.

Yritys- ja toimipaikkarekisteri on tilastollinen perusrekisteri kaikille taloustilastoille ja sen tehtävänä on kuvata ja luokitella yritysten taloudellista toimintaa ja yhteiskunnallista sijoittumista.

Euroopan unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta. (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 223/2009/EY) ja EU:n komission yritysrekisteriä koskeva yritystilastoasetus 2019/2152 ja täytäntöönpanoasetus 2020/1197. Vastaamisvelvollisuus perustuu Tilastolakiin (laki 280/2004).

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueellisia tietoja väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssä käymisestä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelussa on mukana lähes kaikki vähintään 15 henkilöä työllistävät monitoimipaikkaiset yritykset ja yhteisöt. Toimipaikka-rakenne- ja henkilöstötiedustelussa on vuosittain mukana noin 5 000 yritystä ja yhteisöä. Tiedusteluun vastataan verkkolomakkeella ja tietojen kerääminen aloitetaan marraskuussa.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskuksen Yritysrekisteri ylläpitää tietoja Suomessa toimivista yrityksistä, niiden toimipaikoista ja yritysryhmistä (konsernit). Perusmuuttujina ovat lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto. Tiedot luokitellaan toimialoittain, alueittain, omistaja-tyypeittäin ja oikeudellisen muodon mukaan.

Työssäkäyntitilaston perusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakituisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat muun muassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Tuotettavia tietoja ovat väestön toiminta, elinkeinojakauma, ammatti, työpaikkojen lukumäärä- ja sijainti, väestön ja työvoiman koulutus- ja tulotiedot.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat yhteisöjen, säätiöiden sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnus, oikeudellinen muoto, nimi, toimiala, kielitunnus, kotikunta, osoite ja muut yhteystiedot, omistajatyyppi, toiminnan sijainti ja toimipaikat, liikevaihdon suuruusluokka ja yritystoiminnan tyyppiluokittelu, henkilökunnan kokonaismäärä ja henkilökunnan määrä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittaminen, alv-velvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja ennakkoperintärekisteriin merkityt, konsernisuhteet. Toimipaikoista julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti, julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot ja henkilökunnan suuruusluokka.

Henkilöitä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva