XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Työeläkelaitosten kuukausitiedonkeruu

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruussa kysytään pakollista työeläkevakuuttamista hoitavien yksiköiden taloudellisen toiminnan eriä. Tiedot raportoidaan parhaimpien raportointihetkellä saatavilla olevien tietojen pohjalta. Kuukausittaisen tiedonkeruun raportointiviive on noin 25 päivää.

Raportoinnissa noudatetaan suoriteperusteisuutta. Sen sijaan voi käyttää kassaperustetta, jos kyseessä on euromääräisesti vähäinen erä ja suoriteperusteisuuden noudattaminen aiheuttaisi kohtuuttoman suuren työmäärän (esimerkiksi palkkojen ja palkkioiden summaan suhteutettuna vähäisten palkkioiden kuukausittainen jaksottaminen).

Keneltä tietoja kerätään?

Kuukausitiedusteluun on valittu kuusi suurinta julkisen ja yksityisen sektorin pakollista työeläkevakuuttamista hoitavaa yksikköä. Raportointiviive on 25 päivää.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Kuukausittainen Tilastokeskuksen ja Valtiovarainministeriön yhteistiedonkeruu perustuu sekä budjettikehysdirektiiviin (2011/85/EU) että neljännesvuosittaisia sektoritilejä sääteleviin EU-asetuksiin 1221/2002 (julkisyhteisöjen neljännesvuosittaiset sektoritilit) ja 1161/2005 (neljännesvuosittaiset sektoritilit). Budjettikehysdirektiivin 3. artiklan mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava kuukauden viiveellä valtionhallintoa ja sosiaaliturvasektoria koskevat tiedot kultakin kuukaudelta.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon neljännesvuositilastojen laadintaan sekä budjettikehysdirektiivin vaatimusten täyttämiseen. Kansantalouden tilinpidossa esitetään Suomen talouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut kuten bruttokansantuote. Neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin kansantalouden vuositilinpito, mutta karkeammalla tasolla.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen yksikön tietoja.

Muutos

Tiedustelu muuttui kuukausipohjaiseksi vuoden 2014 alusta lähtien. Samalla tietosisältöä on muutettu ja keruutapa muutettu web-pohjaiseksi.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen