XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Arbetskostnadsindex inom den privata sektorn

Beskrivning av datainsamlingen

Uppgiftslämnarna ombeds lämna uppgifter kvartalsvis om antalet anställda och arbetsinsatsens omfattning, lönekostnaderna samt tariffen för de sociala kostnaderna.

Inom industrin specificeras uppgifterna enligt anställningsformen (tim-, månadsavlönade), i servicebranscher enligt deltidsanställning

Från vem samlas uppgifterna in

Urvalet inom de flesta näringsgrenar bland företag som sysselsätter minst 30 löntagare - i småföretagsdominerade näringsgrenar (byggverksamhet, parti- och detaljhandel, hotell- och restaurangverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, förvaltning och stödtjänster) företag som sysselsätter minst 20 löntagare.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla insamlade uppgifter konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Statistikcentralen använder de insamlade uppgifterna för att göra upp ett index som beskriver förändringar i arbetskraftskostnader för utförd arbetstimme.

De första resultaten publiceras i juni 2009. Dessutom används materialet till att producera utskrifter för förtjänstnivåindexet, nationalräkenskaperna samt statistik över företagskonjunkturer.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis