XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Vilket slag av information frågar man efter i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden?

Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden sammanställer information om finländska hushålls utkomst och levnadsförhållanden. I undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden ställs frågor om bl.a. hushållets sammansättning, hushållsmedlemmarnas verksamhet under året, boende och boendekostnader, lån, ekonomisk utkomst och hälsa. Uppgifterna samlas in med hjälp av blankettfrågorna, men också från administrativa register, t.ex. om inkomster och erhållna socialskyddsförmåner, pensioner och beskattning. Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden ger svar på bl.a. följande frågor:

På basis av de uppgifter som samlas in i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden sammanställs inkomstfördelningsstatistiken som används vid beredningen och uppföljningen av det samhälleliga beslutsfattandet. Uppgifterna i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden används också som forskningsmaterial vid universitet och forskningsinstitut samt som material i den europeiska statistiken över inkomst och levnadsvillkor (EU-SILC) som produceras av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat och som Statistikcentralen är skyldig att producera enligt EU-förordningen (nr 1177/2003).

 

Från vem samlas uppgifterna in?

För undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden kontaktar vi årligen över 10 000 hushåll. Hushållen består av privathushåll som är fast bosatta i Finland, dvs. den s.k. hushållsbefolkningen. Hushåll som permanent (dvs. över ett år) bor utomlands, är adresslösa eller bor på anstalt (t.ex. personer som under en längre tid bor på ålderdomshem, vårdanstalt, i fängelse eller på sjukhus) intervjuas inte.

Hushållen har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Från varje hushåll har man tagit ut en person som fyllt 16 år, men också övriga hushållsmedlemmar kan delta i att lämna in uppgifter. Ett hushåll som finns med i urvalet representerar ungefär 300 andra hushåll. Samma intervjupersoner kontaktas fyra på varandra följande år alltid på våren. Statistikcentralens statistikintervjuare samlar in uppgifterna under intervjuer (en intervju tar ungefär 25 minuter). Enpersonshushåll kan alternativt svara på en webblankett.

Hurdana uppgifter sammanslås från administrativa material?

De uppgifter som fåtts via våra frågor i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden sammanslås också med administrativt material och registeruppgifter. Genom att utnyttja registren kan vi minska svarsbördan. Register som används vid undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden är:

  • Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem och Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland som ger primäruppgifter om t.ex. bostadskommun, kön, yrken och familjeförhållanden
  • Skattestyrelsens beskattningsdatabas som ger uppgifter om inkomster, betalda skatter och skatteavdrag
  • Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings-, sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregister, underhållsstödsregister, studiestödsregister samt register över bostadsbidrag ger information om olika erhållna inkomstöverföringar
  • Institutet för hälsa och välfärds register för utkomststöd ger uppgifter om utkomst
  • Pensionsskyddscentralens register över pensionsfall innehåller uppgifter om pensioner
  • Statistikcentralens examensregister ger information om den högsta avlagda examen
  • Statskontorets databas gällande systemet för ersättning av militärskadeärenden ger uppgifter om ersättning av militärskador
  • Utbildningsfondens uppgifter ger information om stipendier
  • Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals gårdsbruksregister ger information om gårdar och lantbruksföretag

Statistikcentralens företagsregister ger information om arbetsplatsernas näringsgrenar.

Sekretess

De uppgifter som intervjupersonerna lämnat och som sammanslagits med uppgifter ur administrativa material behandlas konfidentiellt enligt statistiklagen (280/2004). Bara de personer som arbetar med inkomstfördelningsstatistiken har tillgång till enskilda personers uppgifter. Dessa personer har också tystnadsplikt enligt lagen. Enskilda personers uppgifter eller identitet går inte att urskilja i de resultat som utges eftersom den information som undersökningen ger generaliseras att gälla hela befolkningen. Om sådan information som är avsedd att publiceras baserar sig på mindre än 30 personers eller hushålls intervjuer, presenteras dessa uppgifter inte. Uppgifterna lämnas inte heller ut till andra myndigheter.

Utifrån undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden utarbetas ett material som är avsett för forskningsändamål. För att kunna använda materialet krävs ett tillstånd och forskare som behöver detta material i sina undersökningar ansöker om tillstånd hos Statistikcentralen. För att få tillstånd krävs en utredning om vad materialet kommer att användas för och tillstånd beviljas bara för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Alla uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera enskilda uppgiftslämnare har uteslutits ur materialet. Också forskare som använder materialet har tystnadsplikt. EU:s statistikbyrå Eurostat följer också samma principer.