XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Hur har uppgiftslämnarna valts ut?

De personer som intervjuas för undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden har slumpmässigt tagits ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. En person som valts med i undersökningen kan vara vem som helst som fyllt 16 år och som bor i Finland, men i intervjun frågas också efter uppgifter om hushållets gemensamma ärenden (t.ex. boende) och om personer som hör till samma hushåll.

Hur görs undersökningen?

Undersökningen är en enkätundersökning som i huvudsak görs per telefon. Om t.ex. uppgiftslämnarens hälsotillstånd eller ålder gör att det blir svårt att genomföra en telefonintervju kan intervjun göras ansikte mot ansikte om coronaläget tillåter det. Intervjun tar ungefär 25 minuter. Enpersonshushåll kan alternativt svara på en webblankett. Enskilda personhushåll kan logga in på webbformuläret från här.

Hur tar intervjuaren kontakt?

Statistikcentralens intervjuare skickar ett brev till uppgiftslämnaren där man berättar om undersökningen och om att intervjuaren tar kontakt per telefon inom den närmaste tiden. Om uppgiftslämnaren är minderårig har brevet adresserats till hela hushållet.

Om man inte kan hitta telefonnumret till den som valts ut för undersökningen eller till andra hushållsmedlemmar, skickar man ett brev där man berättar att svarspersonen kan själv kontakta intervjuaren och komma överens om en telefonintervju.

Vem besvarar frågorna?

Brevet adresseras till den hushållsmedlem som valts med i undersökningen, men svarspersonen kan vara vilken hushållsmedlem som helst som känner till hushållets ekonomi väl. Så gör man särskilt då den som valts med i undersökningen är minderårig eller har familjeställningen barn. En liten del av frågorna frågas direkt av den person som valts med i undersökningen, men annars kan svarspersonen vara någon annan hushållsmedlem, även då man ställer frågor som gäller hushållets övriga medlemmar (såsom verksamhet under föregående år). Varje medlem kan dock om han eller hon så vill själv besvara frågor som gäller dem själva.

Varför är det viktigt att delta i undersökningen?

Det är mycket viktigt att varje hushåll som valts med i undersökningen deltar i den, eftersom hushållet som valts med i undersökningen inte kan ersättas med något annat. Ett hushåll som valts med i undersökningen representerar i genomsnitt omkring 300 andra finländska hushåll. Vägran att delta i undersökningen innebär att man av hushåll i liknande livssituation inte får så exakta uppgifter som man skulle behöva, dvs. hushållens representativitet i statistiken försvagas. Det är ytterst viktigt att varje hushåll deltar i undersökningen, så att den statistik som publiceras ger en korrekt bild av finländska hushålls utkomst och levnadsförhållanden.

Titta på videon på YouTube

Följebrev

Följebrev (pdf)

Brochyren