XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Hushåll

Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans. Hushållens storlek kan variera från enpersonshushåll till t.ex. hushåll som består av flera generationer och har många medlemmar. Hushållets struktur utreds i samband med intervjun. På detta sätt kan hushållsmedlemmarnas egen uppfattning om vem som hör till hushållet beaktas.

Till samma hushåll kan man också räkna personer som en stor del av tiden bor på annan adress om de har gemensam ekonomi. Sådana personer är t.ex.

  • personer som bor på annan ort på grund av arbete om de deltar i hushållets inkomstförvärv
  • personer som utför bevärings- eller civiltjänst
  • personer som tillfälligt vårdas på sjukhus
  • t.ex. studerande som bor på annan ort, om de omfattas av samma inkomstanvändning.

I samma bostad kan det också bo personer som inte hör till samma hushåll. De använder sina inkomster själva och bildar på så sätt ett eget hushåll. Sådana personer är t.ex.

  • underhyresgäster, hemhjälp och inackorderade
  • fosterhemsbarn när fosterhemsverksamheten är yrkesmässig och arrangemanget inte är avsett att vara permanent
  • t.ex. studerande som bor i kollektivbostäder om de inte är gifta eller sambor.

Personer som bor på anstalt eller under anstaltsförhållanden (t.ex. åldringar som vårdas hemma) samt andra sådana personer som inte själva svarar för sin ekonomi (t.ex. de som omfattas av intressebevakning) hör inte till hushåll som avses i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden. Urvalspersonens hälsotillstånd eller ålder är inget hinder för att delta i undersökningen, utan det viktigaste kriteriet är om hans eller hennes hushåll självt svarar för ekonomin.

Egentlig bostad

I undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden frågas efter uppgifter om hushållets egentliga bostad. Den egentliga bostaden är den bostad där huvuddelen av hushållet bodde årets sista dag året före intervjun. Även om hushållet i slutet av året hade varit skrivet någon annanstans anses som egentlig bostad den bostad där hushållet i verkligheten bodde i slutet av året. Om hushållet vid årsskiftet av en händelse vistades i andrabostaden eller på stugan lämnas uppgifterna ändå gällande den huvudsakliga bostaden. Om hushållet flyttade in i bostaden alldeles i slutet av året och man inte har några uppgifter om den nya bostadens boendekostnader kan uppgifter lämnas för den bostad som man senast betalade boendekostnader för.