XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Kotitalous

Kotitalouteen kuuluvat ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät tulojaan yhdessä.  Kotitalouksien koot voivat vaihdella yhden hengen talouksista esimerkiksi usean sukupolven monijäsenisiin talouksiin. Kotitalouden rakenne selvitetään haastattelun yhteydessä. Tällöin kotitalouden jäsenten oma näkemys siitä, keitä kotitalouteen kuuluu, voidaan ottaa huomioon.

Samaan kotitalouteen voidaan katsoa kuuluvaksi myös henkilöitä, jotka asuvat suuren osan ajasta eri osoitteessa, jos he kuuluvat yhteisen rahankäytön piiriin. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi

  • toisella paikkakunnalla esimerkiksi työn vuoksi asuvat henkilöt, jos he osallistuvat kotitalouden tulojen hankintaan,
  • varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavat,
  • tilapäisesti sairaalahoidossa olevat henkilöt ja
  • esimerkiksi toisella paikkakunnalla asuvat opiskelijat, jos he kuuluvat saman tulonkäytön piiriin.

Samassa asunnossa voi kuitenkin myös asua henkilöitä, jotka eivät kuulu samaan kotitalouteen. He käyttävät tulojaan itse ja täten muodostavat oman kotitaloutensa. Tällaisia ovat esimerkiksi

  • alivuokralaiset, kotiapulaiset ja täyshoitolaiset,
  • sijaiskotilapset silloin kun sijaiskotitoiminta on ammattimaista eikä sijoitusjärjestely ole tarkoitettu pysyväksi sekä
  • esimerkiksi soluasunnoissa asuvat opiskelijat, paitsi jos he ovat naimisissa tai avoliitossa.

Laitoksissa tai laitosmaisissa olosuhteissa asuvat henkilöt (esim. kotona avustetusti asuvat vanhukset) sekä muut sellaiset henkilöt, jotka eivät vastaa itse omasta rahankäytöstään (esim. edunvalvonnan piirissä olevat ), eivät kuulu Tulo- ja elinolotutkimuksessa tarkoitettuihin kotitalouksiin. Otokseen valitun henkilön terveydentila tai ikä ei kuitenkaan yksin ole este osallistua tutkimukseen, vaan tärkein kriteeri on, vastaako hänen kotitaloutensa itse rahankäytöstään.

Varsinainen asunto

Tulo- ja elinolotutkimuksessa kysytään tietoja kotitalouden varsinaisesta asunnosta. Varsinainen asunto on se, jossa kotitalouden pääosa asui  haastattelua edeltävän vuoden viimeisenä päivänä. Vaikka kotitalous olisi ollut vuoden lopussa kirjoilla jossain muualla, varsinaiseksi asunnoksi katsotaan se, missä vuoden lopussa tosiasiassa asuttiin. Jos kotitalous vietti aikaa vuodenvaihteessa sattumoisin kakkosasunnossa tai mökillä, annetaan tiedot kuitenkin pääasiallisesta asunnosta. Jos asuntoon on muutettu vasta aivan loppuvuodesta eikä kokemusta uuden asunnon kustannuksista ole vielä kertynyt, voidaan antaa tiedot siitä asunnosta, josta on viimeksi maksettu asumiskustannuksia.