XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Undersökning om inkomster och levnadsförhållanden

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden sammanställer information om finländska hushålls utkomst och levnadsförhållanden. I undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden samlas uppgifter in om bl.a. hushållets sammansättning, hushållsmedlemmarnas verksamhet under året, boende och boendekostnader, lån, ekonomisk utkomst och hälsa.

Från vem samlas uppgifterna in

För undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden kontaktar vi årligen över 10 000 hushåll. De uppgifter som frågas på blanketten kombineras med andra uppgifter ur det administrativa material som Statistikcentralen har tillgång till.

Under våren 2022 samlas uppgifter in från en del av hushållen också på webblankett. Enskilda personhushåll kan logga in på webbformuläret från www.stat.fi/tuel/lomake

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används både i Finland och utomlands, särskilt i EU-länderna, inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning och analysering av hushållens ekonomiska utkomst och levnadsförhållanden. Uppgifterna används bl.a. i följande statistik eller undersökningsmaterial:
- Inkomstfördelningsstatistik (Statistikcentralen)
- Europeisk undersökning om inkomster och levnadsförhållanden EU-SILC (Eurostat)
- Mikrosimuleringsmodellen SISU

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Uppgifterna om deltagarna i undersökningen behandlas konfidentiellt och används bara för statistiska och vetenskapliga ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen